Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9126, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nyresvikt og behandling av keratosis pilaris

Dato for henvendelse: 22.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9126, RELIS Vest

SPØRSMÅL: 2 1/2 år gammelt barn med nyresvikt stadium IV. Har keratosis pilaris på strekkside overarmer og ventralside av lår. Det er gunstig med behandling med Canoderm ( 5 % karbamid). Barnet har kun behov for lokalbehandling på deler av ekstremiteter som beskrevet. Foreligger det data som tilsier at dette er kontraindisert pga nyresvikt ?

SVAR: Det skulle være uproblematisk. Fra SPC (1):
«5.2. Farmakokinetiske egenskaper
Systemisk absorpsjon av karbamid er ikke undersøkt, men anses å være ubetydelig.»
Nyresvikt er forøvrig ikke nevnt under kontraindikasjoner i samme kilde (1). Fuktighetskremer er også anbefalt ved uremisk kløe (2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Canoderm 5 % krem. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 14. november 2012).
  2. 2. Nordal EJ, Os I. Uremisk kløe – patogenese og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1201-3.