Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9203, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 31.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

TrioBe og kreft

Dato for henvendelse: 31.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9203, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient har fått beskjed fra annen kollega at man får økt risiko for å utvikle kreft hvis man bruker TrioBe (folsyre, cyanokobalamin, B12), pyridoksinhydroklorid (B6) tabletter og det er mer indisert å gi dette til eldre pasienter enn yngre. Stemmer dette? Fra en fastelege.

SVAR: Det var en del oppmerksomhet rundt dette (spesielt folsyre) for noen år tilbake (1-3).

Konklusjonene da, ifølge en oppsummering fra RELIS, var (2): «En nylig publisert studie har vist signifikant økt forekomst av kreft, hovedsakelig lungekreft, samt økt dødelighet både relatert til kreft og totalt, hos pasienter med iskemisk hjertesykdom etter lengre tids behandling med folat og vitamin B12. Resultatene fra denne studien kan imidlertid ikke generaliseres til andre pasientpopulasjoner, og er per i dag ikke bekreftet i andre studier. Inntil flere data foreligger anser vi ikke at det er grunnlag for å endre gjeldende retningslinjer om å gi tilskudd av folsyre til pasienter der dette er anbefalt i dag.

Nyere data tyder på at bildet (ikke uventet) er mer nyansert (3, 4):
«Anbefalinger om folattilskudd har til tider vært omstridt på grunn av bekymring for økt kreftrisiko. En ny undersøkelse har sett på eventuelle effekter av tilskuddet på kreftforekomst, og resultatene er nå publisert i The Lancet.
Studien konkluderer med at folsyretilskudd verken øker eller reduserer forekomsten av kreft vesentlig i løpet av de første 5 års behandling med folsyre. Folsyreberiket mel og andre kornprodukter innebærer dessuten doser av folsyre som i gjennomsnitt er en ti-del av de dosene som er brukt i forsøkene som er analysert i denne studien. Artikkelforfatterne bemerker at ingen studie kan bevise at risikoen for uheldige bivirkninger av en behandling er null, men denne studien tilbakeviser langt på vei store risikoer som ble antydet av noen enkeltstudier på 2000-tallet.»

De som trenger vitaminene i TrioBe skal med andre ord få tilskudd. Mangeltilstander er dokumentert relatert til risiko for sykdom.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 1687, RELIS Sør-Øst.
  2. 2. http://www.relis.no/Publikasjoner/2010/Tilskudd_av_folsyre_og_kreftrisiko. Sett 06.12.2013.
  3. 3. http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/kreftrisiko-ved-folsyretilskudd. 31.12.2011.
  4. 4. http://www.uib.no/igs/nyheter/2013/02/folattilskudd-og-kreftforekomst. Sett 6. desember 2013.
  5. 5. Vollset SE, Clarke R et al. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specifi c cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50 000 individuals. Lancet 2013; 381: 1029–36.