Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9464, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.12.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Depresjon og selvmordstanker som bivirkning av ADHD-legemidler

Dato for henvendelse: 16.12.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9464, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør angående en pasient med ADHD som hadde effekt av metylfenidat, men fikk etter noen uker bivirkninger: depresjon og selvmordstanker. Hun valgte derfor å seponere og ønsker å prøve deksamfetaminpreparatet Metamina. Gir amfetamin-preparater tilsvarende bivirkninger som metylfenidat?

SVAR: Dysfori eller depresjon er rapportert som en vanlig bivirkning av deksamfetamin (1,2). Til tross for at en klar årssakssammenheng ikke er etablert er selvmordstanker rapportert som bivirkning av ulike ADHD-legemidler (3). Alvorlig depresjon og selvmordstendenser er kontraindisert ved behandling med sentralstimulerende legemidler mot ADHD, inkludert deksamfetamin (4).

Psykiske bivirkninger er trolig relatert til den sentralstimulerende effekten av både metylfenidat og amfetaminpreparater (3,4). Til tross for at sentralstimulerende legemidler som brukes ved ADHD kan ha felles bivirkninger, kan bivirkningsprofilen likevel variere mellom metylfenidat, og amfetamin-preparater slik at bytte av preparat kan føre til mindre bivirkninger (4).

KONKLUSJON
Depresjon, selvmordstanker og andre psykiske bivirkninger synes å være felles for sentralstimulerende ADHD-legemidler som metylfenidat og deksamfetamin. Bytte av preparat innenfor gruppen kan likevel hos enkelte pasienter føre til mindre bivirkninger og bytte kan derfor vurderes.

Referanser
  1. 1. Läkemedelsverket. Preparatomtale (SPC) Attentin 5mg (dexamfetamin). http://www.lakemedelsverket.se/ (Sist endret: 3. oktober 2014).
  2. 2. ADHD-center. "Uoffisiell" preparatomtale for Metamina 5 mg. http://www.adhdcenter.n.nu/metamina-dexamfetamin (Lest: 16. desember 2014).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2014 database. Dextroamphetamine. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (16. desember 2014).
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L6.8.1 Metylfenidat og lisdekasamfetamin/deksamfetamin/amfetamin. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 22. mai 2013).