Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1999; spm.nr. 949, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.03.1999

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Omeprazol og bivirkninger

Dato for henvendelse: 03.03.1999

RELIS database 1999; spm.nr. 949, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En eldre pasient har brukt omeprazol i mange år. Nå er det påvist B12-mangel og lavt folat. Er det påvist sammenheng mellom langvarig bruk av protonpumpehemmere og atrofisk gastritt/malabsorpsjon? Henvendelse fra en allmenpraktiker.

SVAR: Det er blitt foreslått flere mekanismer som kan føre til malabsorpsjon av vitamin B12 (1,2). Ved hypo- eller aklorhydri blir ikke vitamin B12 tilstrekkelig frigjort fra protein i mat og kan dermed ikke binde seg til R-bindere / intrinsic factor. En legemiddelbetinget nedsatt sekresjon av intrinsic factor og bakteriell kolonisering er også blitt foreslått.

En absorpsjonsstudie har vist at omeprazolterapi gir en doseavhengig reduksjon i vitamin B12 absorpsjon etter to ukers behandling (2). En langtidsstudie med pasienter med Zollinger-Ellison syndromet, som ble behandlet med omeprazol (n = 111) eller H2-antagonister (n = 20), viste at omeprazolbehandling var assosiert med lavere vitamin-B12-serumkonsentrasjoner, men ikke lavere serumfolatkonsentrasjoner. Det synes at lavere syreseksresjon var av avgjørende betydning. Gjennomsnittlig behandlingstid med omeprazol var 4.5 år. Sju prosent av pasientene behandlet med omeprazol hadde vitamin-B12-serumkonsentrasjoner under referanseområdet (3). En annen studie kunne imidlertid ikke påvise forskjell i vitamin-B12-serumkonsentrasjoner før og etter langvarig omeprazolterapi (4)

En kliniker nevner at langvarig bruk av antacida generelt og protonpumpehemmere spesielt, kan føre til malabsorpsjon av vitamin B12. Dessuten må man være oppmerksom på at folatabsorpsjonen også kan være redusert. Folat absorberes best ved lavt pH i øvre del av tynntarm. Dette gjelder særlig eldre mennesker og hovedsakelig ved kronisk bruk av disse preparatene. Serumfolat er imidlertid ofte høy ved vitamin B12 mangel (5).

Omeprazolterapi medfører økt insidens av gastritt i corpus. Terapien assosieres med en endring i Helicobacter pyloris koloniseringsmønster i magen, ledsaget av en signifikant økning i inflammasjon av corpus. Økt gastrittaktivitet i corpus mucosa spiller muligens en viktig rolle ved atrofiske endringer som man ser etter mangeårig behandling med syresekresjonshemmende medikamenter (6). I en studie med pasienter med refluksøsofagitt, som fikk omeprazolterapi eller ikke-medikamentell behandling, var det kun pasientene i omeprazolgruppen som utviklet atrofisk gastritt (7).

Konklusjon
Langvarig omeprazolterapi er assosiert med utvikling av atrofisk gastritt og kan muligens gi lavere vitamin-B12-serumkonsentrasjoner. Vi har ikke funnet direkte holdepunkter i litteraturen for at omeprazolterapi kan påvirke folatstatus.

Referanser
  1. 1. Bellou A et al. Cobalamin deficiency with megaloblastic anaemia in one patient under long-term omeprazole therapy. Journal of Internal Medicine 1996; 240 (3): 161-4.
  2. 2. Marcuard SP. Albernaz L. Khazanie PG. Omeprazole therapy causes malabsorption of cyanocobalamin (vitamin B12). Annals of Internal Medicine 1994; Vol 120(3): 211-5.
  3. 3. Termanini B et al. Effect of long-term gastric acid suppressive therapy on serum vitamin B12 levels in patients with Zollinger-Ellison syndrome. American Journal of Medicine 1998; 104 (5): 422-30.
  4. 4. Schenk BE et al. Effect of short- and long-term treatment with omeprazole on the absorption and serum levels of cobalamin. Alimentary pharmacology & therapeutics 1996; 10 (4): 541-5 (abstract).
  5. 5. Schneede J, 1. amanuensis. Farmakologisk institutt UiB, Bergen, pers. medd. 5.3.1999.
  6. 6. Kuipers EJ et al. Increase of Helicobacter pylori-associated corpus gastritis during acid suppresive therapy: implications for long-term safety. The American journal of gastroenterology 1995; 90 (9): 1401-6.
  7. 7. Kuipers EJ et al. Atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection in patients with reflux esophagitis treated with omeprazole or fundoplication. New England Journal of Medicine 1996; 334 (16): 1018-22.