Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9549, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.01.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativt inhalasjonssteroid til barn under 4 år ved mangel på flutikason

Dato for henvendelse: 07.01.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9549, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Det er mangelsituasjon på flutikason (Flutide) inahlasjonsaerosol 50 og 125 µg. Finst det andre inhalasjonssteroidar i aerosolform som anbefalast til born under 5-6 år? Finst det studiar på ciklesonid (Alvesco) til barn under 4-5 år? Spørsmål frå sjukehuslege.

SVAR: Det finnes få studier på inhalasjonssteroider hos små barn. Budesonid inhalasjonsvæske i nebulisator er imidlertid godkjent av FDA til barn 1-8 år og er oppgitt som et alternativ til flutikason i en amerikansk behandlingsretningslinje (1).

Etter et raskt litteratursøk har det ikke blitt funnet studier på ciklesonid (Alvesco) til barn under 4 år. Bruk av ciklesonid hos barn er imidlertid sammenlignet med flutikason og budesonid i en Cochraneutredning, der det konkluderes med at det ikke er dokumentasjonsgrunnlag til å avgjøre hvorvidt ciklesonid er et bedre eller dårligere alternativ enn flutikason eller budesonid. Denne utredningen er imidlertid basert på studier av barn i alderen 4-17 år (2).

I en tidligere RELIS-utredning refereres det til barnelege ved Haukeland Universitetssykehus, som oppgir at beklometason kan være et alternativ i tilfeller ved klart behov for behandling (3). Beklometason inhalasjonsaerosol er godkjent til barn over 5 år (4). Barnelungelege oppgir imidlertid at budesonid er det aktuelle alternativet i praksis, ettersom dette har lavere systemisk absorpsjon og dermed tilsvarende mindre systemiske bivirkninger (5).

VURDERING
Budesonid inhalasjonsvæske i nebulisator synes å være det best dokumenterte alternativet til flutikason inhalasjonsaerosol til barn under 4 år.

Referanser
  1. 1. US Department of Health & Human Services. NHLBI Guidelines for the Diagnosis and Management of Astma (EPR-3). (www.nhlbi.nih.gov, oppdatert juli 2007).
  2. 2. Kramer S, Rottier BL et al. Ciclesonide versus other inhaled corticosteroids for chronic asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2: CD010352.
  3. 3. RELIS database 2012; spm.nr. 7547, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) AeroBec. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 8. september 2013).
  5. 5. Barnelungelege. Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, pers.medd. 6. januar 2015.