Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9660, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.03.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mitokondriesykdommer og bruk av pantoprazol og mometasonfurat

Dato for henvendelse: 11.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9660, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasienten har mitokondriemyopati og er innlagt på sykehus i nevrologisk avdeling. Øre-nese-hals lege har satt pasienten på Somac (pantoprazol) og Nasonex (mometasonfuroat) og lege ved nevrologisk avdeling lurer på om dette er greit hos denne pasienten. Pasienten har tidligere reagert med forverring av sykdom etter operasjon og legen ønsker å være forsiktig med hensyn til medisinbruk. Legen har selv gjort et litteratursøk og funnet en relevant artikkel og anbefalinger i UptoDate.

SVAR: Mitokondriesykdommer er er betegnelsen på en sjeldne gruppe sykdommer knyttet til organismens energiomsetning ved forstyrrelser i mitokondrienes oksidative forsforylering (OXPHOS). Alle kroppens organer og funksjoner er avhengige av energi i vekslende grad og mitokondriesykdommer er karakterisert ved sammensatte sykdomsbilder fra flere organsystemer. Mitokondriesykdommer arves vanligvis fra mor (1).

Spørsmålsstiller har funnet en artikkel som formidler at behandlingen er støttende kirurgi, fysioterapi og medikasjon rettet mot komplikasjoner. For øvrig forholdsregler ved kosthold og å unngå medikamenter som er kjent for å forstyrre mitokondriefunksjonen. Artikkelen inneholder en liste over medikamenter en bør unngå og referanser (2).

En får formidlet fra spesialist i nevrologi med PhD innen mitrokondriesykdommer at pantoprazol og mometasonfurat ikke burde representere noe problem hos denne pasienten. En bør pga. fare for leversvikt hos undergruppe av disse pasientene spesielt være oppmerksom på å unngå valproat. Metformin bør også unngåes pga. økt risiko for laktacidose. Det nevnes også at en må være spesielt forsiktig med bruk av cytostatika, immunsuppresiva og HIV-midler (3).

KONKLUSJON
En har ikke funnet holdepunkter for at pantoprazol og mometasonfurat burde representere noe problem hos denne pasienten.
Som en generell regel må en ha øket oppmerksomhet på mulige bivirkninger hos pasienter med mitokondriesykdommer i forbindelse medikamentendringer. Risiko må veies opp mot nytte.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Mitokodriesykdommer. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 17.11.2014).
  2. 2. Finsterer J, Segall L. Drugs interfering with mitochondrial disorders. Drug Chem Toxicol 2010; 33(2): 138-51.
  3. 3. Spesialist i nevrologi/PhD. Nevrologisk avdeling, HUS, pers.medd. 6. mars 2015.