Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9683, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.03.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bevacizumab og påvirkning på sædkvalitet

Dato for henvendelse: 23.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9683, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør hva som er kjent om bruk av Avastin (bevacizumab) mot retinopati hos menn og betydning for sædkvalitet. Det gjelder assistert befruktning.

SVAR: Vi kan ikke finne at det er publisert data på bevacizumab (Avastin) og mulig påvirkning på sædkvalitet eller andre parametere ved mannlig fertilitet. Vi har søkt i medisinsk spesiallitteratur, litteraturdatabaser og i dokumentasjonen som ligger til grunn for godkjenning av preparatet. Generelt er legemidlers påvirkning på mannlig fertilitet lite undersøkt, og mangel på data utelukker ikke en mulig påvirkning.

Det er holdepunkter for systemisk absorpsjon etter intravitreal administrasjon av bevacizumab (1-3). Hvorvidt de systemiske nivåene som oppnås etter slik administrasjon vil kunne påvirke angiogenese i mannlige kjønnsorgan og videre sædkvaliteten er altså ikke undersøkt eller kjent.

Bevacizumab har vist fosterskadelige effekter i dyreforsøk med hunndyr. På grunn av lang halveringstid angir produsenten at kvinner i fertil alder må bruke prevensjon under og opptil 6 måneder etter avsluttet behandling (1). Vi kan ikke finne tilsvarende anbefalinger med tanke på fars legemiddelbruk i forkant av planlagt graviditet.

KONKLUSJON
Det er ikke kjent om bevacizumab påvirker sædkvaliteten.

Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (online). Bevacizumab in Reprotox (Reprorisk System). http://www.helsebiblioteket.no/ (20. mars 2015).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Bevacuzimab in TERIS (Reprorisk System). http://www.helsebiblioteket.no/ (20. mars 2015).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Avastin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 8. januar 2015).