Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9813, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.05.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Escitalopram og påvirkning av 5-HIAA prøvesvar

Dato for henvendelse: 27.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9813, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmål fra lege om behandling med escitalopram (Cipralex 10 mg x 1) vil kunne påvirke prøvesvar mht. døgnurin 5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA), dvs kunne gi et falskt forhøyet svar?

SVAR: Behandling med escitalopram, eller andre selektive serotonin reopptakshemmere, kan medføre reduserte nivå av 5-HIAA i spinalvæske (1). RELIS besvarte i 2001 spørsmål om sertralin kan påvirke 5-HIAA i urin (2). Konklusjonen den gang var at det foreligger lite dokumentasjon om effekt av SSRI på 5-HIAA i urin, og at ut fra foreliggende dokumentasjon er det lite sannsynlig at bruk av sertralin vil gi noen uttalte endring av 5-HIAA i urin.

Forholdet mellom 5-HIAA i spinalvæske og urin er ikke kjent. I teorien kan redusert produksjon av 5-HIAA medføre et falsk lavt svar, men det er ikke mulig å kvantifisere påvirkningen for den enkelte pasient. Dersom dosen holdes uendret og pasientens etterlevelse av behandlingen er god, kan det tenkes at en eventuell effekt av escitalopram på 5-HIAA døgnurin vil være uendret over tid. Den intraindividuelle variasjonen ved denne analysemetoden er i utgangspunktet 20% (3). Det finnes en lang rekke matvarer og legemidler som kan påvirke 5-HIAA (4). Det er derfor uansett viktig å vurdere analysesvarene i sammenheng med øvrige analyser og klinisk undersøkelse av pasienten. Ved usikkerhet er forbigående seponering en mulighet, men ved bråseponering av et SSRI bør en være bevisst risikoen for seponeringssymptomer.

KONKLUSJON
Behandling med escitalopram, eller andre selektive serotonin reopptakshemmere, kan medføre reduserte nivå av 5-HIAA i spinalvæske, men påvirkning av 5-HIAA i urin er dårlig dokumentert. På grunn av stor variasjon i analysemetoden er det uansett viktig å vurdere 5-HIAA døgnurin i sammenheng med øvrige analyser og klinisk undersøkelse av pasienten.

Referanser
  1. 1. Nikisch G, Mathé AA et al. Stereoselective metabolism of citalopram in plasma and cerebrospinal fluid of depressive patients: relationship with 5-HIAA in CSF and clinical response. J Clin Psychopharmacol. 2004; 24(3): 283-90.
  2. 2. RELIS database 2001; spm.nr. 1763, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus. Analyseoversikten: 5-HIAA. http://www.analyseoversikten.no/#/analysis/48 (Lest: 22. mai 2015)
  4. 4. Joy T, Walsh G et al. Increase of urinary 5-hydroxyindoleacetic acid excretion but not serum chromogranin A following over-the-counter 5-hydroxytryptophan intake. Can J Gastroenterol. 2008; 22(1): 49-53.