Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9843, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metoklopramid og katekolaminer i urin

Dato for henvendelse: 03.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9843, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient som har brukt Afipran (metoklopramid) i mange år fikk påvist svært forhøyet døgnurin noradrenalin 3610 nmol/24 t (< 723) og adrenalin 485 nmol/24 t (< 127). Hun brukte den gang ikke metoprolol. Ved ny kontroll normal døgnurin noradrenaling og adrenalin, brukte da verken Afipran eller Metoprolol. Metoprolol gir som kjent forhøyet katekolaminer. Men, kan Afipran gi forhøyet utskillelse av katekolaminer? Og kan det i så fall gi så høye verdier? Man har avkreftet feokromocytom hos pasienten, med normal MIBG-scintigrafi og normal octreotidscintgrafi. Fra en sykehuslege.

SVAR: Urinutskillelse av katekolaminer er først og fremst avhengig av plasmakonsentrasjonen. Stress og fysiske anstrengelser kan medføre at utskillelsen i urin overstiger øvre referansegrense (1). En rekke nærings- og legemidler kan interferere enten analytisk eller fysiologisk med testen (1, 2). Metoklopramid var ikke nevnt i en standardkilde mht analytisk eller fysiologisk interferens (2).

En kilde fra 1985 viser til at metoklopramid kan gi økt frigjøring av katekolaminer hos pasienter med hypertensjon i fravær av feokromocytom (3). En annen kilde foreslå å seponere metoklopramid før man samler døgnurin av katekolaminer fordi legemiddelet øker frigjøring av stoffene (4). Metoklopramid har strukturlikhet med noradrenalin og adrenalin (se vedlegg), og rådet er å kontakte Hormonlaboratoriet på Oslo universitetssykehus (4) for å høre om de er kjent med analytisk interferens. Ifølge deres informasjon vil inntak av kaffe, te og nikotin også føre til forhøyede verdier.

Referanser
  1. 1. Stakkestad JA, Åsberg A. Brukerhåndbok Klinisk Kjemi 2002; 2. utg.: 314-316.
  2. 2. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests 2000; 5th ed.: 3-168-3-169.
  3. 3. Kuchel O, Buu N et al. Effect of metoclopramide on plasma catecholamine release in essential hypertension. Clinical Pharmacology & Therapeutics 1995; 37(4): 372-5.
  4. 4. Nargund VH, Raghavan D, Sandler HM, eds. Urological Oncology 2015; 2nd ed : 426.
  5. 5. http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/hormonlaboratoriet_/analyser_/Sider/noradrenalin-i-urin.aspx. Besøkt 24.03.2015.