Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9861, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Myoklonus og legemidler

Dato for henvendelse: 03.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9861, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient bruker følgende legemidler: Sarotex (amitriptylin) 50 mg x 1, Tolvon (mianserin) 30 mg x 1, Lyrica (pregabalin) 25 mg morgen og 50 mg kveld. I tillegg bruker pasienten hjerte- og astmamidler.

Pasienten opplever rykninger hovedsakelig i venstre arm og lege spør om dette kan være en bivirkning. Serotonergt syndrom? Bør noen av legemidlene seponers? Rykningene har vært der en tid, men har blitt verre den siste tiden. Lyrica er det siste legemiddelet som ble startet opp for ca. 2 uker siden, ellers har pasienten brukt de andre legemidlene over tid. Fra en LIS-lege.

SVAR: Mens fascikulasjon har sitt utspring i en muskelnervecelle, har myokloniene utspring enten i selve hjernen, i hjernestammen eller i ryggmargen. Da beveger hele eller flere muskler seg. Myoklonier eller plutselige, gjentatte, ufrivillige, kortvarige muskelkontraksjoner eller -avslapninger, kan ha flere årsaker. Dessuten kan myoklonus være vanskelig å skille fra andre former for bevegelsesforstyrrelser (1).
Legemidler som kan gi myoklonus inkluderer bl.a. en rekke psykotrope legemidler som antidepressiva og antiepileptika, men også hjertemedisin (2, 3). Kombinasjoner av denne type legemidler kan øke risiko for myoklonus (3).

Serotonergt syndrom sees vanligvis som følge av interaksjon mellom flere legemidler som øker serotonerg nevrotransmisjon, men kan også opptre ved oppstart eller doseøkning av ett serotonergt medikament alene. Kliniske tegn og symptomer er blant annet endringer i mental tilstand, agitasjon, uro, muskelrigiditet, myoklonus, hyperrefleksi, svette, skjelving og tremor. Mer alvorlige tilfeller som koordinasjonstap, hypertensjon, hypertermi, diaré, kramper, koma og død er også rapportert (1). Det foreligger ikke opplysninger om autonome og kognitive tilleggsymptomer hos den aktuelle pasienten.

Pasienten bruker amitriptylin, mianserin og pregabalin i relativt lave doser. Legemidlene er alle rapportert å kunne gi myoklonus. Mange pasienter med lav til moderat intensistet av myoklonus kan fortsette med legemiddelet uten videre forverring. Ved mer uttalte plager vil et diagnostisk/behandlingsmessig tiltak være dosereduksjon og evt seponering. Det kan ikke utelukkes at kombinasjon av tre samtidige psykotrope + hjertemedisin kan ha utløst/forverret det aktuelle. Det antas at amitriptylin er nødvendig for smerte (?), men har i tillegg en sedativ effekt. Mianserin har beskjeden antidepressiv effekt alene, og brukes ofte som et adjuvant sedativum. Det kan oppstå toleranseutvikling for den sedative effekten av begge legemidlene, og nytten av denne kombinasjonen til hypnotisk formål er usikker. Pregabalin kan også gi nevrologiske bivirkninger, bl.a. er myoklonus rapportert (4). I visse studier forekom dette hos ca. 2 % av pasientene. Dette er det siste legemiddelet som er lagt til hos den aktuelle pasienten.


Referanser
  1. 1. RELIS database 2014; spm.nr. 3858, RELIS Sør-Øst.
  2. 2. Caviness, J.N. and Brown, P. (2004) Myoclonus: current concepts and recent advances. Lancet Neurol 3: 598–607.
  3. 3. Caviness JN. Symptomatic (secondary) myoclonus. In UpToDate. http://www.uptodate.com. Oppdatert 16. januar 2014. Besøkt 27. april 2015.
  4. 4. RELIS database 2011; spm.nr. 956, RELIS Sør-Øst.