Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9875, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.06.2015

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner mellom lamotrigin og cyproteronacetat/etinyløstradiol (Diane)?

Dato for henvendelse: 08.06.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9875, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient tar legemidlene Lamictal (lamotrigin) og Diane (cyproteron/etinyløstradiol). Fastlegen ønsker en interaksjonsvurdering mellom disse legemidlene. Er det samme interaksjonspotensiale som for andre hormonelle kombinasjonspreparater (p-piller)?

SVAR: Lamotrigin og hormonelle kombinasjonspreparater
Lamotrigin metaboliseres av UGT-systemet i leveren; et enzymsystem som kobler glukuronsyre på legemiddelet (glukuronidering) som gjør det mer vannløselig (1). Østrogenkomponenten i p-piller har en induserende effekt på mange UGT-enzymer og kan redusere konsentrasjonen av lamotrigin. Lamotrigindosen hos p-pillebrukere må ofte være dobbelt så høy som hos ikke-p-pillebrukere for å opprettholde den terapeutiske effekten (2). Dette monitoreres gjennom fastende serumkonsentrasjonsmålinger av lamotrigin (1). I preparatomtalen står det at lamotrigin ikke har vist signifikant induksjon eller hemming av CYP-enzymer og at det dermed er lite sannsynlig at effekten av p-pillen vil bli redusert ved samtidig bruk av lamotrigin (3).

Lamotrigin og Diane
Cyproteron/etinyløstradiol (Diane) gir som andre kombinasjonspiller nedsatt serumkonsentrasjon av lamotrigin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudier), og dermed økt risiko for terapisvikt. I perioden med inaktive tabletter må det forventes en gradvis, midlertidig stigning i plasmakonsentrasjonen (med en faktor på to) (5,6). Hos kvinner som bruker kombinasjons p-piller med 28 dagers regime (21 hormonpiller og 7 placebopiller) bør serumkonsentrasjonsmålinger utføres på dag 7-21 i den nye syklusen (4). Prevensjonsbruk uten pillefri uke er et alternativ (1).

KONKLUSJON
P-pillen Diane inneholder etinyløstradiol som induserer metabolismen av lamotrigin, noe som kan gi lavere serumkonsentrasjon og fare for terapisvikt. Videre dosering av lamotrigin gjøres ut fra monitorering med fastende serumkonsentrasjonsmålinger.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 718, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Interaksjonstyper og eksempler. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 16. august 2012).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamotrigin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: [18. februar 2015).
  4. 4. Reimers A, Brodtkorb E et al. Interactions between hormonal contraception and antiepileptic drugs: Clinical and mechanistic considerations. Seizure. Mai 2015. CVolume 28; 66-70.
  5. 5. Drug Information Database (DRUID). http://www.interaksjoner.no (04. juni 2015).
  6. 6. Lexi-Interact in Lexicomp in UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 04.06.2015).