Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 9980, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.07.2015

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sertralin og hjemmefødsel

Dato for henvendelse: 09.07.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 9980, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En annengangsgravid kvinne med tidligere ukomplisert fødsel ønsker å føde hjemme. Hun bruker sertralin (Zoloft) 25mg, og det kommer hun til å stå på fremover også. Utgjør dette noen spesiell risiko for selve fødselen eller barseltiden (tenker på barnet) som gjør at kvinnen bør anbefales å føde på sykehus? Spørsmål fra jordmor.

SVAR: På tross av et betydelig antall studier og eksponerte graviditeter er det fortsatt uavklart om SSRI gir en reell økning i risiko for fosterskadelige effekter. Ulike studier har gitt motstridende resultater, og det er generelt vanskelig å skille påvirkningen av legemidlet fra påvirkningen av maternal psykisk sykdom. Hvis det foreligger en reell risikoøkning kan man i alle fall konkludere med at den absolutte risikoøkningen er liten. For hjertemisdannelser dreier det seg om en mulig risikoøkning fra 1 % til 2 % og for vedvarende pulmonal hypertensjon fra 0,12 % til 0,3 %. Om lag 30 % av nyfødte som har vært eksponert i siste del av graviditeten får neonatale adaptasjonsproblemer, som regel milde og forbigående (1). Barnet kan blant annet bli urolig, døsig og ha vansker med å suge melk de første dagene etter fødselen. Symptomene er som regel milde og går over av seg selv etter 2-6 dager, men mor og barn må noen ganger være noe lengre på sykehuset for observasjon (2-5).

En studie som har undersøkt neonatale adaptasjonsforstyrrelser etter bruk av SSRI/SNRI under svangerskapet fant at majoriteten av barna var sunne og friske etter fødselen. Alvorlig abstinens var sjelden (3 %), men 22 % hadde milde tegn til abstinens. Tidspunktet når symptomene toppet seg varierte fra 2-90 timer etter fødselen. I artikkelen blir det også påpekt at 19 % av barna eksponert for SSRI/SNRI in utero hadde neonatal hypoglykemi med blodglukosenivå < 2,6 (6).

Sertralin og øvrige SSRI har en kjent hemmende effekt på blodplateaggregering, noe som teoretisk kan medføre økt risiko for blødning. En studie fra den norske mor-barn-undersøkelsen fant ikke assosiasjon mellom risiko for blødning etter fødsel og bruk av SSRI i siste del av svangerskapet. Det ble imidlertid påpekt i studien at nedtrapping eller seponering av SSRI ofte vurderes mot slutten av svangerskapet for å redusere risikoen for neonatale adaptasjonsforstyrrelser, og det var ikke kjent hvorvidt kvinnene i studien brukte SSRI frem til fødselen (7). I en svensk studie ble det funnet grensesignifikant økt risiko for blødning hos kvinnene som hadde brukt SSRI i 3. trimester (justert OR 1,30, 95 % konfidensintervall 0,98-1,72) (8). En amerikansk studie fant at risikoen for blødning var 1,47 ganger høyere for kvinner som brukte SSRI siste månenden før fødsel sammenlignet med kvinner som ikke hadde brukt antidepressiva (9).

I en kanadisk retningslinje for håndtering av nyfødte som har vært eksponert for SSRI/SNRI vurderes det slik at hjemmefødsel ikke bør frarådes hos disse kvinnene. Ved en eventuell hjemmefødsel bør imidlertid jordmor ha tilgang til utstyr for pulsoksimetri for å følge anbefalt monitorering av barnet samt være tilgjengelig for å monitorere asymptomatiske nyfødte i minst 24 timer. Jordmødre som ikke har anledning til dette bør oppmuntre kvinnen til å føde på sykehus eller henvise til annen jordmor med nødvendige ressurser (10). Denne retningslinjen oversendes spørsmålsstiller.

VURDERING
Bruk av SSRI frem til fødsel er knyttet til risiko for neonatale adaptasjonsforstyrrelser som vanligvis er milde og forbigående. Selv om det forekommer sjelden, er det i tillegg økt risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon og mulig økt risiko for medfødte hjertemisdannelser hos barn som er eksponert for SSRI i svangerskapet. Ved en eventuell hjemmefødsel bør jordmor ha egnet utstyr til overvåkning av barnet samt mulighet til overvåkning i minst 24 timer etter fødselen. Det kan ikke utelukkes at bruk av SSRI kan medføre økt risiko for blødning i forbindelse med fødsel, men den kliniske relevansen av dette er ikke avklart. Hvorvidt bruk av 25 mg sertralin daglig utgjør en risiko av betydning med tanke på hjemmefødsel for den aktuelle pasienten, bør diskuteres med lege med erfaring knyttet til håndtering av fødende kvinner som bruker SSRI og deres nyfødte barn.

Referanser
 1. 1. Nordmo E, Giverhaug T. SSRI og graviditet – hva er status ved årsskiftet 2012/-13? www.relis.no (Publisert: 13. januar 2013)
 2. 2. Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset. Läkemedel och fosterpåverkan. Sertralin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-amning/ (Søk: 7. juli 2015).
 3. 3. RELIS database 2014; spm.nr. 4465, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)
 4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 2558, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)
 5. 5. RELIS database 2012; spm.nr. 1774, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)
 6. 6. Forsberg L, Navér L et al. Neonatal adaptation in infants prenatally exposed to antidepressants--clinical monitoring using Neonatal Abstinence Score. PLoS One 2014; 9(11): e111327.
 7. 7. Lupattelli A, Spigset O et al. Risk of vaginal bleeding and postpartum hemorrhage after use of antidepressants in pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Clin Psychopharmacol 2014; 34(1): 143-8.
 8. 8. Salkeld E, Ferris LE et al. The risk of postpartum hemorrhage with selective serotonin reuptake inhibitors and other antidepressants. J Clin Psychopharmacol 2008; 28(2): 230-4.
 9. 9. Palmsten K, Hernández-Díaz S et al. Use of antidepressants near delivery and risk of postpartum hemorrhage: cohort study of low income women in the United States. BMJ 2013; 347: f4877.
 10. 10. Perinatal Services BC. Antidepressant Use During Pregnancy: Considerations for the Newborn Exposed to SSRIs/SNRIs. http://www.perinatalservicesbc.ca/ (Mai 2013).