Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 1088, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 10.07.2003

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Endring i preparatomtalen for Seroxat(R) ad graviditet?

Dato for henvendelse: 10.07.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 1088, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er det gjort en endring i preparatomtalen for Seroxat(R) [paroksetin] ad graviditet? Slik den fremstår nå virker det nesten kontraindisert. Er det kommet noe nytt på dette området?

SVAR: For Seroxat(R) [paroksetin] er teksten under punktet graviditet: "Dyreeksperimentelle studier har vist redusert postnatal overlevelse. Preparatet bør derfor ikke brukes under graviditet." Graviditet er dog ikke nevnt under Kontraindikasjoner. Innholdet i denne teksten er ikke endret siden Felleskatalog 1997/98. Den eldre teksten var: "Det er ikke påvist teratogen effekt i dyreforsøk. Bør likevel ikke brukes under graviditet." Heller ikke her var graviditet nevnt under Kontraindikasjoner. (1-2).

Legemiddelets godkjente preparatomtale (SPC) sier: "Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (redusert fertilitet og postnatal overlevelse, se 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata). Paroksetin skal bare brukes under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Dersom paroksetin brukes under graviditet bør den nyfødte vurderes med hensyn til seponeringssymptomer." Og tillegger under prekliniske sikkerhetsdata: "Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, gentoksisitet eller karsinogenitet." og "Fertilitetsstudier i rotter har vist redusert sædkvalitet og sædmengde hos hanner, og forstyrrelser i hormonsyklusen hos hunner ved 5 mg/kg/dag (=5 ganger maksimal human dosering). Reproduksjonstoksiske studier i rotte har vist redusert postnatal overlevelse der moren har fått doser på 5 mg/kg/dag." (3). SPC er senest oppdatert 10. juni 2003.

RELIS har en rekke ganger tidligere sett på SSRI og graviditet, og i en publikasjon (4) er det konkludert at: "Det er ingen gode holdepunkter for at bruk av SSRI i svangerskapet medfører strukturelle misdannelser. Antall gravide kvinner inkludert i epidemiologiske studier er imidlertid for lavt til at en økning i forekomsten av slike misdannelser kan utelukkes. Dersom bruk av SSRI under graviditeten anses som nødvendig, anbefales valg av fluoksetin, ettersom dette legemiddelet har den mest omfattende kliniske dokumentasjonen." Senere litteratursøk, senest 23. mai 2003 (5), har ikke funnet opplysninger som gir grunn til å endre denne konklusjonen.

Det som derimot er endret - nylig - i preparatomtalen for Seroxat(R) og gjelder alle paroksetinpreparater er publisert på Legemiddelverkets internettsider (6): "Nye undersøkelser viser både at det ikke kan påvises terapeutisk effekt av paroksetin på depresjon i disse aldersgruppene, og at bruk av paroksetin øker risiko for selvpåførte skader og suicidal oppførsel. På denne bakgrunn vil Statens legemiddelverk presisere av paroksetin ikke skal brukes hos barn og ungdom under 18 års alder for å behandle depressiv sykdom." Det gjøres oppmerksom på at paroksetinbehandling ikke må seponeres plutselig, men trappes ned, for å unngå seponeringsreaksjoner.

Konklusjon
Det har ikke vært innholdsendring i Felleskatalogteksten for Seroxat(R) på 6 år. At formuleringen ikke anbefaler bruk av paroksetin under graviditet skyldes at det ikke er tilstrekkelig erfaring fra mennesker. Ut fra den erfaring som finnes er det ingen gode holdepunkter for at bruk av SSRI, herunder paroksetin, i svangerskapet medfører strukturelle misdannelser. Redusert neonatal overlevelse er sett hos rotter hvor moren fikk fem ganger maksimal human dosering (5 mg/kg/dag). Hvilken betydning dette har for normal dosering til mennesker er ikke kjent.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 1996/97: 1144-6 og 1997/98: 1218-20.
  2. 2. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no (10. juli 2003).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Seroxat(R) (SPC). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (10. juli 2003).
  4. 4. Pomp E, Roland PDH, Gedde-Dahl A. Selektive serotoninreopptakshemmere og graviditet/amming. Utposten 2002; 31 (1): 43-4.
  5. 5. RELIS database 2003; sp.nr. 335 , RELIS Øst.
  6. 6. Statens legemiddelverk Seroxat (paroksetin) og andre paroksetinpreparater: Advarsel mot bruk av paroksetin i behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. http://www.legemiddelverket.no/bivirk/prepfok/seroxat.htm (10. juli 2003).