Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 1343, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 04.11.2004

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antistoffer til tumornekrosefaktor-alfa og interleukin-1 og reproduksjonsevne hos menn.

Dato for henvendelse: 04.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 1343, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Foreligger det ny dokumentasjon på om biologiske legemidler som for eksempel antistoffer til TNF-alfa og interleukin-1 kan påvirke sædkvalitet og -mengde hos menn. RELIS utredet dette i september 2003 (1). Hvilke anbefalinger bør gis med hensyn til kontinuering eller seponering av Remicade(R) [infliksimab] hos menn som ønsker å få barn?

SVAR: Det vises til RELIS-Øst sin utredning fra september 2003 (1). Ved nye litteratursøk i november 2004 finnes fortsatt ikke relevant litteratur som tar opp denne spesielle problemstillingen, hverken i kliniske forsøk eller i review-artikler. Det er derimot produsert mye litteratur som tar for seg cytokinenes betydning for fertilitet / infertilitet, både i humane studier og i dyrestudier. Det synes som om noen av forfatterne finner at høy forekomst av cytokiner fører til redusert sædkvalitet og infertilitet, mens andre forfattere mener de ikke kan bekrefte dette.

Ut fra ovenstående kan man så gjøre seg teoretiske betraktninger:
Hvis cytokin-antistoffer bidrar til å binde cytokiner, som i verste fall kan ha negativ effekt på sædkvaliteten, så kan man, i alle fall teoretisk, spekulere på om cytokin-antistoffer kan ha en positiv effekt på sædkvaliteten hos pasienter som i utgangspunkte har nedsatt sædkvalitet på et slikt grunnlag. Det finnes dog ingen studier eller artikler som underbygger en slik teori. Det finnes heller ingen rapporter, studier eller artikler som kan gi noen underbygging av at cytokin-antistoffer per se skal ha negativ effekt på sædkvaliteten hos disse pasientene.

Konklusjon
Selv i nyeste konsensus referanselitteratur (2) finnes ikke svar på denne problemstillingen, og svaret på spørsmålet må fortsatt i høyeste grad sies å være usikkert. På bakgrunn av denne usikkerheten finnes det for sikkerhets skyld et internasjonalt råd om at blivende foreldre av begge kjønn bør seponere denne typen medikamenter 6 uker før planlagt befruktning (3). Dette tidsrommet er basert på teoretiske betraktninger ut fra disse medikamentenes halveringstider.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; sp.nr. 441, RELIS Øst. (www.relis.no).
  2. 2. Furst DE, Breedveld FC, Kalden JR, Smolen JS, Burmester GR, Bijlsma JW, Dougados M, Emery P, Keystone EC, Klareskog L, Mease PJ. Updated consensus statement on biological agents, specifically tumour necrosis factor alpha (TNFalpha) blocking agents and interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra), for the treatment of rheumatic diseases, 2004. Ann Rheum Dis 2004; 63(Suppl 2): ii2-ii12.
  3. 3. Breedveld FC; Personlig meddelelse, Foredrag HOT TOPICS 2004.