Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 1348, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 19.11.2004

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kalsiumtilskudd til nyfødte (spesielt premature).

Dato for henvendelse: 19.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 1348, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ved en av våre fødeavdelinger er det laget en prosedyre som sier at alle nyfødte, men spesielt premature skal ha tilskudd av kalisum enten intravenøst (i.v.) eller peroralt (p.o.) med Calcium Sandoz(R) injeksjonsvæske. Den andre fødeavdelingen har ikke en slik prosedyre og har heller aldri hørt om slike rutiner før. Er det gjort noen studier på dette? Hva sier litteraturen?

SVAR: Ved fødselen når navlestrengen kuttes vil barnets tilførsel av kalsium fra placenta avbrytes, og en reduksjon av serum kalsium hos barnet vil følge. Barnets serum kalsium når sitt bunnpunkt etter omtrent 24 timer. Dette fallet i (ionisert) serum kalsium stimulerer paratyroideahormon (PTH)-utskillelse hos barn født på termin slik at normale serum kalsium nivåer vanligvis nås etter to uker. PTH-responsen er avhengig av barnets alder, slik at denne vil være svakere for premature barn. Nyfødte er normalt hyperkalsemiske i forhold til voksne og eldre barn (1, 2).

For å diagnostisere hypokalsemi (hos barn) anbefales det å bruke ionisert kalsium, den "aktive" delen av totalt kalsium, ikke å ekstrapolere dette fra totalt kalsium (1-4). Diagnostisering ved totalt serum kalsium vil resulterere i langt flere falske positive hypokalsemiske nyfødte (4). RELIS har ikke funnet studier på rutinemessig intravenøst peroralt kalsiumglukonat til nyfødte eller premature, men i enkelte tilfeller angis peroral dosering som alternativ til intravenøs infusjon (se under). Alle studier vi har funnet som diskuterer behandling med kalsium til nyfødte omhandler diagnostisert hypokalsemiske nyfødte og/eller risikopasienter, og alle nyere studier omhandler intravenøs behandling, ikke peroral (1-4). Spesielt utsatt for hypokalsemi ved fødsel er premature barn, barn av mødre som er diabetikere og barn som har vært utsatt for asfyksi (åndenød) ved fødselen (1-3).

Der peroral behandling er nødvendig/ønskelig anbefales bruk av kalsiumglukonat (som i blant annet Calcium-Sandoz(R) injeksjonsvæske), men vanligvis anbefales kontinuerlig inravenøs infusjon - også fremfor bolus (2). Det advares også mot hypertone (orale) kalsiumløsninger hos nyfødte og premature som har større risiko for utvilking av nekrotiserende enterokolitt (1).

Symptomer ved hypokalsemi kan være svært alvorlige og omfatter epilepsilignende anfall, sentralnervøs hyperreaktivitet, takykardi, arrytmier og forlenget QT-intervall (1-3). Bivirkninger ved perorale kalsiumtilskudd kan gi økt tarmaktivitet (2). Bolusinjeksjoner er assosiert med arrytmier (spesielt bradykardi) og hjertestans (2-3). Anbefalt behandling av stadfestet neonatal hypokalsemi er altså kontinuerlig intravenøs infusjon av kalsium (fortrinnsvis glukonat), og i gitte tilfeller kan peroral dosering være et alternativ (se under). Alle behandlingsformer anbefales gjennomført over 48-72 timer (for oral behandling hver 6. time) og bør følges opp med ionisert kalsium-målinger over lang tid (1-3). En studie har derimot sett at engangsinfusjon med 100 mg/kg kalsiumglukonat økte både totalt kalsium og ionisert kalsium i serum samt reduserte hypokalsemiske symptomer hos nyfødte (4).

De anbefalinger som er gitt i konsultert litteratur er:
(1): Selv om hypokalsemi er selvbegrensende hos nyfødte bør de symptomatiske og de med forlenget QT-intervall behandles med kalsium intravenøs infusjon (1-3 mg/kg/time) eller peroralt. Barn med alvorlig og vedvarende hypokalsemi vil også kunne ha nytte av kalsitriol 50-100 ng/kg fordelt på 2-3 doser i.v eller p.o.
(2): Symptomatiske hypokalsemiske barn bør behandles, fortrinnsvis med kalsium kontinuerlig intravenøs infusjon.
(3): Premature (til og med 32. uke), syke barn av diabetiske mødre og barn med alvorlig perinatal asfyksi bør behandles med kalsium kontinuerlig intravenøs infusjon 40 mg/kg/dag, alternativt peroralt hver 6. time i tre døgn.
Asymptomatiske barn diagnostisert med hypokalsemi bør behandles med kalsium kontinuerlig intravenøs infusjon 80 mg/kg/dag, alternativt peroralt hver 6. time i to døgn, eventuelt også med halv dosering i ytterligere ett døgn.
Symptomatiske barn diagnostisert med hypokalsemi bør behandles med bolusdose 2 ml/kg (kalsiumglukonat 10% fortynnet 1:1 med dekstrose 5%) over 10 minutter, og deretter kalsium kontinuerlig intravenøs infusjon 80 mg/kg/dag i to døgn, eventuelt også med halv dosering i ytterligere ett døgn. Det siste døgnet kan alternativt peroral dosering gis.

Hypokalsemi hos barn etablert etter de første dagene krever årsaksdiagnostisering før behandlinganbefaling og er ikke berørt i denne utredningen.

Referanser
  1. 1. Hsu SC, Levine MA. Perinatal calcium metabolism: physiology and pathophysiology [Review]. Semin Neonatol 2004; 9(1): 23-36.
  2. 2. Mimouni F, Tsang RC. Neonatal hypocalcemia: to treat or not to treat? (A review). J Am Coll Nutr 1994; 13(5): 408-15.
  3. 3. Aggarwal R, Upadhyay M et al. Hypocalcemia in the newborn [Review]. Indian J Pediatr 2001; 68(10): 973-5.
  4. 4. Porcelli PJ Jr, Oh W. Effects of single dose calcium gluconate infusion in hypocalcemic preterm infants. Am J Perinatol 1995; 12(1): 18-21.