Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1538, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.07.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og interaksjon med desogestrel/gestagener.

Dato for henvendelse: 25.07.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1538, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med epilepsi og schizofreni behandles med Lamictal(R) [lamotrigin] og Leponex(R) [klozapin]. Hun har i tillegg fått Yasmin(R) [drospirenon og etinyløstradiol] det siste halve året. Etter dette har hun hatt et epilepsianfall som mistenkes å skyldes redusert lamotriginkonsentrasjon på grunn av interaksjon med p-pillene. Er det sannsynlig at denne problematikken er mindre med Cerazette(R) [desogestrel] enn med kombinasjonspiller?

SVAR: Samtidig bruk av P-piller og lamotrigin vil medføre omtrent en halvering av serumkonsentrasjonen av lamotrigin på grunn av økt glukuronidering via enzymet uridin-5-difosfat glukuronosyl transferase (UGT) 1A4 i leveren (1-3).

Det foreligger én svensk kasuistikk på en 30-årig kvinne som ble behandlet med lamotrigin og samtidig fikk Cerazette(R) [desogestrel]. Plasmanivåene av lamotrigin hos kvinnen sank (hvor mye er ikke beskrevet) ved oppstart med desogestrel. Lamotriginnivåene steg ikke igjen før desogestrelpreparatet ble seponert, og ved gjeninnsetting (rechallenge) med desogestrel sank lamotriginnivåene igjen. Läkemedelsverket i Sverige har av dette konkludert med at interaksjonen mellom lamotrigin og p-piller trolig gjelder både kombinasjonspiller og rene gestagenpreparater (4).

Det er foreslått at man kan doble dosen lamotrigin og følge serumkonsentrasjonen ved samtidig behandling med p-piller. For pasienter med vanskelig kontrollerbar epilepsi kan dette imidlertid være problematisk. Man må også være oppmerksom på konsentrasjonsstigning av lamotrigin ved seponering av P-piller. Det anbefales samarbeid med nevrolog hvis man ønsker å kombinere lamotrigin med p-pille. Det mangler dokumentasjon for både P-sprøyte og gestagenimplantater om hvorvidt de også øker glukuronideringen signifikant. Kontrollmåling av lamotrigin serumkonsentrasjon anbefales uansett valg av systemisk prevensjonsmetode. Hormonspiral eller P-ring som hovedsakelig virker lokalt vil trolig ikke påvirkes av eller påvirke samtidig bruk av lamotrigin i betydelig grad (2).

En kommende artikkel i tidsskriftet Epilepsia (september 2005) beskriver en klinisk studie av lamotriginbehandlede kvinner delt i tre grupper: en som fikk kombinasjonspiller i tillegg, en som fikk gestagener, og en kontrollgruppe uten medikamentell prevensjon. I denne studien var det blant annet noen pasienter som fikk Cerazette(R) [desogestrel], samt pasienter som fikk depotgestagen (implantat) og gestagen som injeksjon (P-sprøyte). Pasientene som fikk gestegen avvek ikke i lamotriginkonsentrasjon fra kontrollgruppen, uavhengig av gestagenets administrasjonsform. Pasienter som byttet fra kontrollgruppen til gestagengruppen fikk ikke signifikant endring i lamotriginkonsentrasjon, mens pasienter som byttet fra kombinasjonspillegruppen til gestagengruppen fikk økt lamotriginkonsentrasjon (5).

Konklusjon
Interaksjonen som medfører reduserte nivåer av lamotrigin i kombinasjon med p-piller gjelder sannsynligvis kombinasjonspiller, men trolig ikke rene gestagenpreparater. Ved kombinasjon av lamotriginbehandling og hormonell antikonsepsjon bør allikevel alltid lamotriginnivåene følges med serumkonsentrasjonsmålinger for å unngå økt anfallsrisiko. Prevensjon som hovedsakelig virker lokalt, som hormonspiral eller P-ring, vil også påvirke lamotriginkonsentrasjonene i mindre grad, mens barriereprevensjon som kondom kan vurderes som et alternativ.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 827, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2004; spm.nr. 2807, RELIS Vest. (www.relis.no)
  3. 3. Rytter E, Johannesen SI et al. Medikamentell antikonsepsjon hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 124(12): 1674-5.
  4. 4. Läkemedeslverket. P-piller påverkar effekten av det antiepileptiska medlet Lamictal (lamotrigin). Information från Läkemedelsverket 2003; 14(5). E-pub: 23. oktober 2003 (http://www.mpa.se/biverkningar/biv03/030924_lamictal.shtml)
  5. 5. Reimers A et al. Ethinyl estradiol, not progestogens, reduces lamotrigine serum concentrations[In Press]. Epilepsia 2005; 46(9).