Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1555, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 17.08.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av Yasmin ved Crohns sykdom

Dato for henvendelse: 17.08.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1555, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: I pakningsvedlegget til Yasmin er det angitt at man skal utvise forsiktighet ved bruk hvis man har Crohns sykdom. Hva er årsaken til dette?

SVAR: Sammenhengen mellom bruk av peroral antikonsepsjon og Crohns sykdom er usikker. I produsentens godkjente preparatomtale av Yasmin er det angitt at forverring av tilstanden har vært rapportert i forbindelse med bruk av perorale kombinasjons-p-piller, og at Crohns sykdom også har vært assosiert med karkomplikasjoner ved bruk av denne typen medikament. (Vi antar at produsenten med dette mener at man har sett en økt forekomst av tromboembolisk sykdom) (1).

En metaanalyse publisert i 1995 omtalte 719 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og 3198 kontroller fra 7 case-control studier og to kohortstudier med 32.673 p-pillebrukere og 30.379 ikke-p-pillebrukere. Konklusjonen i denne metaanalysen var at det sannsynligvis forelå en beskjeden positiv korrelasjon mellom p-pillebruk og Crohns sykdom, da man fant en relativ risiko på 1,4 for p-pille-brukere når man korrigerte for røyking. Assosiasjonen ikke var sterk nok til å kunne fastslå en kausal sammenheng (2). Noen studier har funnet at tidligere bruk av peroral antikonsepsjon korrelerte sterkere med forekomst av Crohns sykdom enn pågående bruk (3,4).

Foreløpig har man altså ikke sikre holdepunkt for at lavdoserte kombinasjons-p-piller påvirker klinisk sykdomsaktivitet ved Crohns sykdom. Ved aktiv inflammatorisk tarmsykdom vil det imidlertid som regel være en viss hyperkoagulabilitet tilstede. En kan tenke seg at samtidig bruk av p-piller vil kunne øke risikoen for tromboemboliske hendelser. En slik sammenheng er så langt ikke påvist (5).

Ved Crohns sykdom er ofte tynntarmen rammet slik at en ikke sjelden har en viss grad av malabsorbsjon. I enkelte tilfeller er det også aktuelt å operere bort deler av tynntarm. Ved aktiv omfattende Crohn vil en ha redusert opptak av østrogen og gestagen, og særlig ved lavdoserte p-piller kan en risikere redusert antikonseptiv effekt. Det er vist lavere serumnivåer av virkestoff i p-piller etter jejunoileostomi, og p-piller kan ikke anses som sikker prevensjon hos tynntarmsopererte (6). Hos disse pasientene kan transdermal administrasjon (p-plaster) være et godt alternativ.

Man skal være oppmerksom på at p-piller kan interagere med steroider som prednisolon. Pasienter som bruker peroral antikonsepsjon kan få en markert økning i serumkonsentrasjon av prednisolon dersom disse medikamentene kombineres (7).


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Yasmin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 21.01.2005).
  2. 2. Godet PG, May GR, Sutherland LR. Meta-analysis of the role of oral contraceptive agents in inflammatory bowel disease. Gut 1995; 37:668-73.
  3. 3. Timmer A. et al. Smoking, use of oral contraceptives, and medical induction of remission were risk factors for relapse in Crohn's disease. Gut 1999;44:311-312.
  4. 4. Alic M. Epidemiology supports oral contraceptives as a risk factor in Crohn's disease. Gut 2000;46:140-142.
  5. 5. Danese S et al. Inflammatory bowel disease: the role of environmental factors. Autoimmun Rev 2004; 3: 394-400.
  6. 6. Johansson ED, Krai JG. Oral contraceptives after intestinal bypass operations. JAMA 1976; 236: 2847
  7. 7. Klasco RK (Ed): Combination contraceptives (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (17.08.2005).