Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1559, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 24.08.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan behandling med radioaktivt jod ødelegge spyttproduksjonen?

Dato for henvendelse: 24.08.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1559, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kvinne født i 1926 ble i 1984 behandlet med radioaktivt jod på grunn av hyperthyreose. Substituert med thyroksin på grunn av hypothyreose siden 1988.
Siden 1999 har hun hatt intens munntørrhet med smerte i munn og tenner. Ble nøye utredet. Ved ny gjennomgang av leppebiopsi mener patolog nå at pasienten har Sjögrens syndrom.
Pasienten har nå ingen spyttproduksjon, og smerter ved matinntak fører til tiltakende ernæringssvikt. Spørsmålsstiller lurer på om radioaktivt jod kan ødelegge spyttkjertlene.

SVAR: Sjögrens syndrom er en kronisk autoimmun sykdom som rammer eksokrine kjertler. Den er assosiert med karakteristiske lymfocyttinfiltrater i affiserte kjertler. På grunn av forandringer i spytt- og tårekjertler er tilstanden forbundet med tørrhet i munn og øyne. For å stille diagnosen må det også blant annet være avvikende verdier på en eller flere autoimmune parametre i blodprøver (1). Et eksklusjonskriterium er ifølge nye diagnosekriterier tidligere radioaktiv behandling i hode-/nakke-område (1). I det aktuelle tilfellet vil dette altså si at pasienten strengt tatt ikke tilfredsstiller diagnosekriterier for Sjögrens syndrom.

Sicca syndrom, altså nedsatt spytt- og tåreproduksjon, har vært rapportert etter gjennomgått radiojod-behandling. En studie publisert i 2001 så på 79 pasienter som hadde vært behandlet med fra 925 MBq til 18,5 GBq (2). Dette er noe høyere enn det som er vanlig praksis å bruke ved behandling av hypertyreose i Norge i dag. Ved henvendelse til Nukleærmedisinsk avdeling ved St Olavs Hospital opplyses det at vanlig dose er 400-450 MBq, og at dette sannsynligvis er i samme størrelsesorden som det som ble brukt på slutten av 80-tallet.

Pasientene i den omtalte studien (2) ble fulgt i tre år etter behandling med radioaktivt jod. Subjektive symptomer på tørr munn og tørre øyne, og objektiv dysfunksjon i spyttkjertler og tårekjertler var vanlig. Tørr munn ble registrert hos 33% av pasientene det første året etter behandlingen. Munntørrhet var fremdeles tilstede etter tre år hos over 15% av pasientene. I tillegg er det verdt å merke seg at to pasienter rapporterte om nyoppstått munntørrhet såpass lang tid som tre år etter avsluttet behandling. I dette materialet var det positiv korrelasjon mellom strålingsdose og grad av munntørrhet. Forfatterne åpner for at munntørrhet kan oppstå også lengre tid etter behandling enn tre år, og at tilstanden kan bli langvarig.

Til tross for at den aktuelle pasientens tilstand på grunn av radiojodbehandlingen strengt tatt ikke kan diagnostiseres som Sjögrens syndrom (1), tyder patologens vurdering av leppebiopsien på at pasienten faktisk har denne lidelsen. En høy prevalens av autoimmune thyroidealidelser og thyroid dysfunksjon er vist hos pasienter med Sjögrens syndrom. En studie publisert i 1995 fant forstyrrelser i thyroideafunksjon hos 15 av 33 pasienter med dette syndromet (3).

Selv om det i dette tilfellet etter all sannsynlighet har vært brukt en lav dose radioaktivt jod, og det gikk mange år mellom behandling og inntreden av symptomer, kan man ikke utelukke en sammenheng. Man kan også tenke seg et sammenfall av flere faktorer; radiojodbehandling, Sjögrens syndrom, og den munntørrheten som mange uansett opplever i høy alder.


Referanser
  1. 1. Fox IR. Sjögrens syndrome. Lancet 2005;366:321-31.
  2. 2. Solans R. et al. Salivary and lacrimal gland dysfunction (Sicca syndrome) after radioiodine therapy. J Nucl Medicine 2001;42:738-43.
  3. 3. Peréz-E B. et al. Autoimmune thyroid disease in primary Sjögren's syndrome. Am J Med 1995;99:480-84.