Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1824, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.01.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dokumentasjon av Salagen(R) [pilokarpin].

Dato for henvendelse: 12.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1824, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Aktuell pasient er svært plaget med Sjøgrens syndrom. Pasientens revmatolog har bedt om at fastlege vurderer oppstart med Salagen(R) [pilokarpin] tabletter. Det er søkt fritak og denne er innvilget. Imidlertid er jeg helt ukjent med preparatet og finner ikke stort annet enn reklameorientert informasjon på internett. Hva bør jeg passe på i forhold til andre sykdommer?(Hun har trombocytopeni, ukjent årsak, siste verdi 110). Er det mulig å få informasjon om medikamentet?

SVAR: Salagen(R) inneholder pilokarpin og har blant annet indikasjon "symptomatisk behandling av munntørrhet og tørre øyne hos pasienter med Sjøgrens syndrom" i Sverige hvor preparatet er registrert og markedsføres (1). I den godkjente svenske preparatomtalen (SPC) oppfordres det spesielt til forsiktighet ved samtidig behandling med betablokkere på grunn av risiko for ledningsforstyrrelser. Det er også risiko for additive effekter ved samtidig behandling med andre parasympatomimetika. Pilokarpin kan gi økt luftveismotstand og skal benyttes med forsiktighet til pasienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Pasienter med hjerte/karsykdom bør vurderes for evne til å kompensere for endringer i hemodynamikk og hjerterytme som pilokarpin kan gi. Forsiktighet bør utvises for pasienter med underliggende kognitive eller psykiske forstyrrelser på grunn av pilokarpins doserelaterte effekter på sentralnervesystemer. Forsiktighet bør også utvises og for pasienter med nyresvikt/nyrestein på grunn av at pilokarpin kan gi økt muskeltonus i glatt muskulatur i urinveiene (1).

RELIS har tidligere sett på pilokarpinbehandling ved Sjøgrens syndrom (2) og oppsummerte da blant annet: "Behandling med pilokarpin tabletter er vist å ha symptomlindrende effekt ved munntørrhet og tørre øyne hos pasienter med Sjögrens syndrom. De vanligste bivirkningene av pilokarpin tabletter er de typiske kolinerge og skyldes økt parasympatisk stimulering: for eksempel: økt svettproduksjon, vannlatingsfrekvens og spyttproduksjon samt diaré. Bivirkningene er vanligvis doseavhengige. Det tar normalt et par måneder før man ser symptomforbedring ved Sjøgrens syndrom etter oppstart av pilokarpinbehandling. Effekten av pilokarpin ses kun så lenge behandlingen pågår og ved seponering kommer symptomene tilbake til utgangsnivået."

Referanser
  1. 1. FASS Läkemedel i Sverige. http://www.fass.se/ (Sist endret: 24. januar 2005).
  2. 2. RELIS database 2003; spm.nr. 2398, RELIS Vest. (www.relis.no)