Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 2035, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.07.2006

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Immunsupprimerende midler og påvirkning av fertilitet hos menn

Dato for henvendelse: 20.07.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 2035, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Mann som ønsker å bli far har aktiv psoriasis og ønsker å starte behandling med Remicade (R) (infliksimab). Pasienten får transaminasestigning av metotreksat og man vurderer istedet å bruke Imurel (R) (azathioprin) for å motvirke antistoffdannelse. Hvordan vil legemidlene kunne påvirke fertiliteten? Alternativ behandling vil være kortikosteroider til lokal bruk på huden.

SVAR: Menn som bruker immunsupprimerende og cytotoksiske legemidler bør underrettes om muligheten for infertilitet og teratogenisistet (1,2,3,4,5)

Azathioprin (Imurel (R))
De fleste cytotoksiske legemidler kan påvirke de mannlige hormonnivåene og spermatogenesen. Azathioprin synes å være trygt for menn som forsøker å bli fedre selv om dokumentasjonen er liten. En rapport på 57 svangerskap der far var eksponert for azathioprin ved befruktningstidspunktet, viser at 56 barn var normale. Det var tre spontanaborter og ett barn hadde nevralrørsdefekt.

Infliksimab (Remicade (R))
Det er begrenset klinisk erfaring over tid med biologiske legemidler som antistoffer til tumornekrosefaktor-alfa (TNF-alfa) og interleukin-1 (IL-1). Opplysninger om disse antistoffenes påvirkning av sædkvalitet og mengde er til dels mangelfull og sparsom i tilgjengelig litteratur og databaser. På bakgrunn av denne usikkerheten finnes det for sikkerhets skyld et internasjonalt råd om at blivende foreldre av begge kjønn bør seponere denne typen medikamenter 6 uker før planlagt befruktning (3). Dette tidsrommet er basert på teoretiske betraktninger ut fra disse medikamentenes halveringstider.

Kortikosterioder
Kortikosteroider til lokal bruk på huden ved psoriasisbehandling synes å være trygt i forhold til fertilitetsevne og påvirkning av sædkvalitet. Lavest mulig dose anbefales.

Konklusjon:
En del informasjon om hvordan immunsupprimerende og cytotoksiske legemidler påvirker fertilitet baserer seg på studier etter markedsføring eller kasusrapporter som ofte kan være beheftet med flere potensielle seleksjonsbias. Den meste informasjonen kommer fra dyreforsøk der resultatene ikke fritt kan ekstrapoleres til mennesker. De fleste immunsupprimerende legemidler kan påvirke fertilitet og fosterutvikling og bør unngås om det ikke dreier seg om et tilfelle med så aktiv sykdom at behandling er uunngåelig.Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 136-37 (azathioprin), 832-34 (infliksimab).
  2. 2. NM Janssen, MS Genta. The effects of imminosuppressive and anti-inflammatory medications on fertiligy, pregnancy and lactation. Arch intern med 2000; 160, Mar 13: 610-19
  3. 3. RELIS database 2001; spm.nr. 901, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2004; spm.nr. 1343, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2005; spm.nr. 3278, RELIS Vest. (www.relis.no)