Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 205, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 14.08.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruksområde for 4 virkestoffer med effekt på Cyt P450 2A6.

Dato for henvendelse: 14.08.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 205, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Kan man kort nevne noen bruksområder for følgende fire virkestoffer:
halothan, metoksyfluran, fadrozol og losigamone?
Informasjonen er "til bruk i parenteser" i hovedfagsoppgave i bioteknologi om Cytokrom P450 2A6 og mutasjoner i genet for dette enzymet.

SVAR: Halothan har vært brukt som inhalasjonsanestetikum ved de fleste typer kirurgiske inngrep, men er nå stort sett erstattet med fluran-preparater (1).
Metoksyfluran har også vært brukt som inhalasjonsanestetikum med noe smertestillende effekt (2).
Fadrozol er en aromataseinhibitor og har vært forsøkt ved postmenopausal brystkreft (3).
Losigamon er til utprøvning mot epileptiske anfall (4).

Ta kontakt igjen om det er ønskelig med mer detaljert informasjon.

Referanser
  1. 1. Drugdex® System. Drug evaluation. Halothane. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 105 expires 9/2000.
  2. 2. Parfitt K, editor. Martindale: The Complete Drug Reference. Methoxyflurane. Electronic version, MICROMEDEX Vol. 105 expires 9/2000.
  3. 3. http://www.healthlink.mcw.edu/article/902721663.html (14. august 2000)
  4. 4. Drugdex® System. Drug evaluation. Fadrozole. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 105 expires 9/2000.