Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2291, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.03.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger av anabole steroider.

Dato for henvendelse: 16.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2291, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung mann har i treningsøyemed brukt de anabole steroidene testosteronenantat 500 mg/uke som injeksjon og metandienon 30 mg/dag peroralt. Han har normale leverprøver, normal kreatinin, normal senkning, men fritt tyroksin (T4) var redusert til 7,4 pikomol/L. Tyreoideastimulerende hormon (TSH) var derimot innenfor normalområdet (0,55 mIE/L). Hvilke bivirkninger og prøveresultater kan en vente ved misbruk av anabole steroider? Kan redusert T4 skyldes pasientens steroidbruk?

SVAR: Det foreligger noe dokumentasjon for at anabole steroider kan påvirke tyreoideafunksjonen, men mekanismen bak dette er ikke kjent. I rottestudier har man vist at intramuskulære injeksjoner over tid med nandrolondekanoat kan gi signifikant reduksjon i total serum trijodtyronin (T3), fritt T4 og TSH, men total serum T4 ble ikke endret. Det postuleres at steroidene har både en direkte effekt på tyreoidea og påvirker den perifere metabolismen av tyreoideahormoner (1). I en humanstudie så man signifikante reduksjoner av tyroksinbindende globulin (TBG), total serum T3 og total serum T4, mens fritt T4 og TSH ikke var signifikant endret hos sportsutøvere som brukte gjennomsnittlig 1,2 g anabole steroider per uke i minst 6 uker i forhold til sportsutøvere som ikke brukte anabole steroider. Til tross for noen signifikante endringer var prøveverdiene i denne lille studien innenfor normalområdet (2).

Det foreligger oversiktsartikler som diskuterer mulige og rapporterte bivirkninger ved bruk av anabole steroider. Dette er en lang rekke effekter på reproduksjonssystemet, leveren, det vaskulære og hematologiske system, det endokrine system, nyrene, immunologiske og infeksiøse bivirkninger samt psykologiske effekter (3). Graden av og hvilke bivirkninger man får vil variere med hvilket steroid man bruker, i hvilken dose og i hvor lang tid. For illegalt anskaffede anabole steroider foreligger det ingen garanti for at preparatet faktisk inneholder de angitte ingredienser i den angitte dose eller for at det ikke inneholder andre substanser som ikke er angitt. Det er derfor svært vanskelig å forutsi hvilke effekter den enkelte pasient vil oppleve.

Konklusjon
Det foreligger dokumentasjon som indikerer at anabole steroider kan ha en direkte effekt på tyreoidea og på den perifere metabolismen av tyreoideahormoner. Det kan følgelig ikke utelukkes at den aktuelle pasientens endringer i fritt T4 kan skyldes hans bruk av anabole steroider.

Referanser
  1. 1. Fortunato RS, Marassi MP et al. Chronic administration of anabolic androgenic steroid alters murine thyroid function. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(2): 256-61.
  2. 2. Deyssig R, Weissel M. Ingestion of androgenic-anabolic steroids induces mild thyroidal impairment in male body builders. J Clin Endocrinol Metab 1993; 76(4): 1069-71.
  3. 3. Maravelias C, Dona A et al. Adverse effects of anabolic steroids in athletes. A constant threat. Toxicol Lett 2005; 158(3): 167-75.