Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2302, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 15.03.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan østrogener brukes ved autoimmun hepatitt?

Dato for henvendelse: 15.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2302, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne (52 år) har autoimmun hepatitt, og bruker for tiden 2,5 mg prednisolon daglig. Hennes leverenzymverdier er normale. Hun har kommet i menopause, og ønsker å starte med et østrogentilskudd. Behandlende lege lurer på om det er publisert noe om autoimmun hepatitt og bruk av østrogensubstitusjon? Er det trygt å bruke østrogentilskudd for denne pasienten?

SVAR: I et referanseverk for bivirkninger "Meyler's Side Effects of Drugs" diskuteres østrogener som gruppe. Det fremgår at det er store forskjeller innad i gruppen, og syntetiske østrogener som er substituert i 17-posisjon på steroidskjelettet (for eksempel etinyløstradiol som brukes i p-piller) er mest problematisk med hensyn på leversykdom. Det er imidlertid lite opplysninger om bruk av naturlige østrogener hos kvinner med eksisterende leversykdom (1).

Ved søk i medisinske databaser har vi funnet kun én artikkel som omhandler bruk av østrogen og autoimmun hepatitt, og denne tar for seg autoimmun hepatitt som følge av østrogenbruk. Tilfellet gjaldt en 19-år gammel kvinne som brukte etinyløstradiol i kombinasjon med cyproteronacetat mot hirsutisme og akne (2).

Vi har funnet noen artikler som omhandler hormonsubstitusjon med østrogener hos kvinner med leversykdom. I en av disse studiene, en retrospektiv kohortestudie, undersøkte man effekt av østrogenterapi på beintetthet hos kvinner med primær biliær chirrose. 46 uselekterte postmenopausale kvinner med primær biliær chirrose ble sammenlignet med 46 kontroller. 35 kvinner fikk østrogen alene, mens 11 tok kombinasjonspreparater med progestogener. 21 kvinner fikk peroral behandling, 23 fikk topikal behandling, og 2 fikk parenteral depotbehandling. Det er ikke angitt hvilken type østrogen eller progestagen preparatene inneholdt. Det ble ikke rapportert forverring av kolestase på grunn av bruk av østrogen i intervensjonsgruppen. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 4,8 +/- 0,4 år (3).

I en annen studie så man på transdermal østrogenterapi hos postmenopausale kvinner med kronisk hepatitt B og/eller C. 81 postmenopausale kvinner med kronisk viral hepatitt B og/eller C som hadde uttalte vasomotoriske symptomer ble behandlet i fem år med transdermal østradiol (50 mikrog/dag) kontinuerlig og med transdermal noretisteron (250 mikrog/dag) i 14 dager hver 28-dagers syklus. 95 kvinner med viral kronisk hepatitt uten klimakteriebesvær var kontroller. Leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP og gamma-GT) ble målt hvert år. Resultatene viste at leverenzymverdier var sammenlignbare ved oppstart i de to gruppene, unntatt gamma-GT som var noe høyere i den ubehandlede gruppen. Det ble ikke sett noen signifikant variasjon i leverenzymer over tid i de to gruppene (4).

I en kasuistikk omtales en 41 år gammel kvinne med kronisk aktiv hepatitt som hadde høy grad av beintap på grunn av langtidsterapi med steroider. Kvinnen kom tidlig i menopause med betydelige klimakteriesymptomer, og fikk derfor transdermal substitusjonsterapi med østradiol 50 microg/dag samt syklisk oral noretisteron 1 mg. Menopausesymptomene forsvant, og det ble ikke observert en forverring i leverenzymverdier ved to års oppfølging. Det var ikke nødvendig med døseøkning av steroider (5).

To østrogener brukes i hormonsubstitusjon i Norge, dette er østradiol og østriol. Disse fins som rene østrogenpreparater og kombinasjonspreparater hvor østradiol kombineres med noretisteron, medroksyprogesteron eller dienogest. Det finnes en rekke ulike formuleringer: depotplaster, vaginalinnlegg, tabletter, vaginalkrem, vagitorier og vaginaltabletter.
(6). I to tilfeldig utvalgte preparatomtaler til østradiol og østriol skrives følgende under kontraindikasjoner: "Akutt leversykdom eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert" (7,8).

Konklusjon
Vi har ikke kunnet finne publikasjoner som omhandler bruk av østrogentilskudd hos kvinner med autoimmun hepatitt. Det finnes imidlertid andre publikasjoner som omhandler leversykdom og samtidig bruk av østrogentilskudd. Den aktuelle kvinnen har normale leverenzymverdier, og det er derfor ikke kontraindusert å bruke et østrogentilskudd. Om det startes substitusjonsterapi, vil det være viktig å følge leverenzymverdiene regelmessig for å se om disse påvirkes av behandlingen.

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol. 3: 1256-7.
  2. 2. Kacar S, Akdogan M et al. Estrogen and cyproterone acetate combination-induces autoimmune hepatitis. J Clon Gastroenterol 2002; 35(1): 98-99.
  3. 3. Menon KVN, Angulo P et al. Safety and efficacy og esytogen therapy in preventing bone loss in primary bilary chirrhosis. Am J Gasreoenterol 2003; 98(4): 889-92.
  4. 4. Rinaldi M, Cagnacci A et al. Menopause 2005; 12(5): 619-22.
  5. 5. Clements D, Rhodes J. Hormone replacement therapy in chronic active hepatitis; a case report. Gut 1993; 34: 1639-40.
  6. 6. Felleskatalog. http://www.felleskatalogen.no/ (Sist endret: 16. mars 2007).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ovesterin. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 26. februar 2007).
  8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vagifem. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 17. mars 2005).