Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2386, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.06.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av finasterid på reproduksjon hos menn.

Dato for henvendelse: 12.06.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2386, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mannlig pasient er tenkt behandlet med finasterid (Proscar 5 mg eller Propecia 1 mg). Hvilken effekt kan dette ha på reproduksjonsevne og sædkvalitet?

SVAR: RELIS har sett på blant annet denne problemstillingen for både finasterid og dutasterid for omtrent 2 år siden, og oppsummerte da (1): Effektene av 0,5 mg dutasterid daglig på sædkvalitet ble undersøkt hos friske, frivillige mellom 18 og 52 år i 52 uker med behandling og 24 uker med oppfølging etter behandlingen. Etter 52 uker var den gjennomsnittlige prosentvise reduksjonen fra baseline i totalt antall spermier, sædvolum og motilitet henholdsvis 23 %, 26 % og 18 % i dutasterid gruppen, når dette var justert for avvik fra baseline i placebogruppen. Spermkonsentrasjon og spermmorfologi var uforandret. Etter 24 uker med oppfølging var den gjennomsnittlige prosentvise endring i totalt antall spermier i dutasteridgruppen fortsatt 23 % lavere enn baseline. Disse endringene svarte ikke til predefinerte kriterier for klinisk signifikant endring (30 %). Antall spermier hos to av forsøkspersonene i dutasteridgruppen var imidlertid redusert med mer enn 90 % i forhold til baseline etter 52 uker. Nedsatt mannlig fertilitet ved bruk av dutasterid kan derfor ikke utelukkes.

Det er reist spørsmål om finasterid kan ha reproduksjonsmessige bivirkninger, ut fra virkningsmekanismen som innebærer hemming av 5-alfa reduktase og nedsatt dannelse av dihydrotestosteron, og effekt på prostatastørrelse og sekresjonsvolum. Det er gjort dyrestudier der fertilitet er undersøkt hos hund og rotte. Man har ikke funnet effekter på testikkelvekt eller spermieproduksjon, men en artsavhengig fertilitetsreduksjon hos rotte på grunn av nedsatt dannelse av vaginal plugg etter parring. I Läkemedelsverkets vurdering av finasterid er det referert til to studier på 12 og 24 uker av finasterid i doser på 5 mg som viste en median nedsettelse av ejakulasjonsvolum på omtrent 0,5 ml (-25 %) sammenlignet med placebo. Denne var reversibel ved seponering. I en studie på 48 uker ga 1 mg finasterid daglig en median nedsettelse i ejakulasjonsvolum på 0,3 ml (-11 %) i behandlingsgruppen, sammenlignet md 0,2 ml (-8 %) i placebogruppen. Man så ingen effekter på spermietall, motilitet eller morfologi (1).

Siden den gang er det tilkommet en randomisert, dobbeltblindet kontrollert studie hvor 99 friske frivillige ble behandlet med henholdsvis dutasterid 0,5 mg (N=33), finasterid 5 mg (N=34) eller placebo (N=32) en gang daglig i ett år. I begge behandlingsgruppene var totalt antall spermier signifikant redusert etter 26 uker: -28,6% (dutasterid) og -34,3% (finasterid), men ikke signifikant etter 52 uker: -24,9% (dutasterid) og -16,2% (finasterid) eller etter 24 ukers oppfølging -23.3% (dutasterid) og -6,2% (finasterid). Etter 52 uker var sædvolumet redusert signifikant for dutasterid (-29,7%), men ikke for finasterid (-14,5%). Spermiemotiliteten var signifikant redusert med mellom -6-12% for begge legemidlene under behandlingsperioden, men det var ingen innvirkning på spermiemorfologien (2).

Forfatterne av denne siste studien påpeker at 76 personer fullførte hele studien, og kun ved to enkeltmålinger i to ulike pasienter (dutasterid etter 52 uker og placebo etter 24 ukers oppfølging) fant man spermietall under 20 million/ml, mens man antar at et spermietall på 12 million/ml er tilstrekkelig for normal fertilitet. Forfatterne konkluderer med at dutasterid og finasterid har mildt reduserende effekter på spermieantall, sædvolum og spermiemotilitet, men ingen effekt på spermiemorfologi. Disse effektene synes å være reversible ved seponering, noe raskere for finasterid enn for dutasterid (2).

Man har ingen data som tilsier at det innebærer noen økt risiko for misdannelser dersom far har benyttet finasterid før og under unnfangelse, og dette anses derfor som trygt (3).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 2004, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Amory JK, Wang C et al. The effect of 5alpha-reductase inhibition with dutasteride and finasteride on semen parameters and serum hormones in healthy men. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(5): 1659-65.
  3. 3. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (13. juli 2007).