Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2429, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.07.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjon mellom warfarin og ibandronsyre.

Dato for henvendelse: 05.07.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2429, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient fikk seponert etidronsyre + kalsium (Didronate + Calcium) da hun begynte med warfarin. Kan hun behandles med ibandronsyre (Bonviva) i stedet, eller har det også interaksjonsrisiko med warfarin?

SVAR: I godkjent norsk preparatomtale (SPC) for Didronate + Calcium står det angitt at "Det foreligger en mulig etidronsyre-warfarin interaksjon, med forlenget blødningstid" (1). I den svenste SPC for Didronate (etidronsyre) står det angitt at årsaken til denne teksten er enkeltrapporter på endret protrombintid ved oppstart med etidronsyre hos pasienter som allerede ble behandlet med warfarin (2). Det er ikke angitt noen kjent mekanisme for denne mulige interaksjonen, og vi har ved søk i medisinske litteraturdatabaser (Medling og EMbase) heller ikke funnet noen beskrivelser av en slik interaksjon.

Det finnes ingen tilsvarende advarsel i SPC for Bonviva (ibandronsyre), der det er angitt at "Metabolske interaksjoner anses ikke sannsynlig, da ibandronsyre ikke hemmer humane P450-isoenzymer i leveren, og heller ikke er vist å indusere det hepatiske cytokrom P450-systemet hos rotter. Videre er plasmaproteinbindingen omtrent 85-87% (fastsatt in vitro ved terapeutiske legemiddelkonsentrasjoner) og det finnes derfor et potensiale for interaksjoner mellom legemidler med hensyn til fortrengning. Ibandronsyre elimineres kun ved renal utskillelse og gjennomgår ingen biotransformasjon. Utskillelsen av ibandronsyre synes ikke å omfatte kjente transportsystemer for syrer eller baser som er involvert i utskillelsen av andre aktive substanser" (3). Warfarin har høy plasmaproteinbinding (97-99%), men det er ikke beskrevet (eller undersøkt) fortrengningsinteraksjon mellom ibandronsyre og warfarin.

Ineraksjonsdatabaser nevner ikke noen kjent interaksjon mellom ibandronsyre og warfarin - eller etidronsyre og warfarin (4, 5). Det foreligger en rottestudie hvor både henholdsvis alendronsyre, etidronsyre og ibandronsyre er gitt sammen med warfarin. Det ble her ikke rapportert om interaksjoner ved kombinasjonene, men dette var heller ikke intensjonen med studien (6).

Konklusjon
Det foreligger ingen publiserte beskrivelser av interaksjon mellom bisfosfonater og warfarin, men det finnes enkeltrapporter på forlenget blødningstid ved tillegg av etidronsyre til pasienter på warfarinbehandling. Det foreligger ingen slike rapporter for ibandronsyre og warfarin, men man kan ikke utelukke at også andre bisfosfonater kan ha interaksjonspotensiale med warfarin. Dersom man gir pasienter på warfarinbehandling et bisfosfonat anbefales hyppigere kontroller av INR inntil pasienten er stabilisert.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Didronate + Calcium(R). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 28. august 2006).
  2. 2. FASS Läkemedel i Sverige. Preparatomtale (SPC) Didronate(R). http://www.fass.se/ (Sist endret: 10. november 2006).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Bonviva(R). http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 30. oktober 2006).
  4. 4. Spigset O, (red.). Drug Information Database (DRUID) http://www.interaksjoner.no/ (5. juli 2007).
  5. 5. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (5. juli 2007).
  6. 6. Price PA, Faus SA et al. Bisphosphonates alendronate and ibandronate inhibit artery calcification at doses comparable to those that inhibit bone resorption. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001; 21(5): 817-24.