Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2448, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 20.07.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vitiligo som bivirkning av klozapin.

Dato for henvendelse: 20.07.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2448, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Er vitiligo rapportert som bivirnkning av klozapin (Leponex)?

SVAR: Vitiligo er ikke registrert som en rapportert bivirkning i verken den norske (1) eller WHOs internasjonale bivirkningsdatabase (2). Det er heller ikke angitt som en kjent bivirkning i Meyler's Side effects of drugs (3). Vi har heller ikke funnet en eventuell sammenheng mellom klozapinbehandling og vitiligo beskrevet i medisinske litteraturdatabaser (Medline og EMbase).

Dersom det mistenkes at en pasient har utviklet vitiligo som følge av klozapinbehandling ønsker vi at dette blir rapportert til RELIS som en mulig bivirkning på standard meldeskjema som finnes på både RELIS (www.relis.no) og Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no) sine nettsider. Andre mulige årsaker bør utredes og eventuelt utelukkes.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 20. juli 2007.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 20. juli 2007.
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol. 2: 823-41.