Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2476, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 27.08.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Biologiske legemidler og fertilitet hos menn

Dato for henvendelse: 27.08.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2476, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: RELIS utredet i 2003 effekten av biologiske legemidler brukt i revmatologien (for eksempel antistoffer til tumor nekrose faktor (TNF)-alfa og interleukin (IL)-1) og påvirkning av mannlig fertilitet. Finnes det ny kunnskap om dette, nå når legemidlene har vært på markedet i flere år?

SVAR: RELIS konkluderte i 2003 med at kunnskapen om effekter på reproduksjonsevne for biologiske legemidler som TNF-alfa-hemmere og IL-1-hemmere er begrenset av mangel på relevante dyremodeller, og at man manglet klinisk erfaring. Det kunne derfor ikke slås fast om legemidlene kunne påvirke sædkvalitet og -mengde, og føre til reproduksjonsskader (1). RELIS har også senere utredet samme spørsmålsstilling for etanercept (2) og infliksimab (3). Det refereres til én studie der man undersøkte effekten av infliksimab på sædkvalitet (volum, motilitet, konsentrasjon, progresjon, antall bevegelige spermier og normale ovale former) hos ti pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Man fant at infliksimab muligens kunne redusere antall ovale former, men at det er uklart hvorvidt dette medfører redusert fertilitet (2). I den siste utredningen refereres det til et internasjonalt råd fra 2004 om at blivende foreldre av begge kjønn bør seponere denne typen medikamenter seks uker før planlagt befruktning. Dette tidsrommet er basert på teoretiske betraktninger ut fra legemidlenes halveringstider (3).

Svenske legemiddelinformasjonssentre har også utredet spørsmål om infliksimab og påvirkning på fertilitet. De henviser til en studie av åtte menn med IBD der spermiemotiliteten hos de to mennene som fikk sin første infliksimabinjeksjon var 35% en uke etter injeksjon, mot 49,5 % før. Forskjellen var ikke statistisk signifikant. Hos de seks mennene som allerede ble behandlet med infliksimab så man ingen forandring i spermiemotilitene før og etter injeksjon. Eventuelle infliksimabutløste endringer i spermiogenesen kan teoretisk forklares av TNF-alfa-hemmernes virkningsmekanisme. TNF-alfa-hemmere har i studier av bananflue vist seg å ha en viktig rolle i spermienes modningsprosess fra spermatider til spermier. Under modningsprosessen skjer en gradvis utstøtning av cytoplasma som medieres av TNF-alfa-avhengige proteaser. Ved å blokkere denne aktiviteten forstyrres utstøtningen av cytoplasma, og dette kan arte seg som spermier med endret motilitet og morfologi (4). Andre teorier basert på at cytokiner i spermier har en ugunstig effekt på spermiemotiliteten, har gått ut på at biologiske legemidler hvis de påvirker fertiliteten hos menn, vil ha en positiv effekt i stedet for en negativ (1). Dette er imidlertid spekulativt.

En omfattende oversiktsartikkel fra 2006 oppsummerer kunnskapen om antiinflammatoriske og immunosuppressive legemidler og deres effekt på reproduksjon. Denne inneholder ikke nye opplysninger om problemstillingen (6).

Konklusjon
Det foreligger per i dag ikke tilstrekkelige data til å sikkert konkludere med om bruk av biologiske legemidler av typen TNF-alfa-hemmere og IL-1-hemmere kan redusere fertiliteten hos menn.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 441, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 1249, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  3. 3. RELIS database 2006; spm.nr. 2035, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. Drugline database (Sverige) 2005; spm.nr. 21818.
  5. 5. Drugline database (Sverige) 2006; spm.nr. 23214.
  6. 6. Østensen M, Karmashta M et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction [review]. Arthritis Res Ther 2006; 8: 209-27.