Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2563, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.11.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metotreksat og sædkvalitet/risiko ved graviditet

Dato for henvendelse: 09.11.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2563, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Mann med psoriasis får lavdose metotreksat. Han og kona planlegger svangerskap, og lurer på om hans bruk av metotreksat kan påvirke sædkvalitet eller fosteret ved en eventuell graviditet?

SVAR: RELIS har tidligere svart på spørsmål om metotreksat, sædkvalitet og risiko for misdannelser hos foster ved bruk hos menn. Dokumentasjonen rundt denne typen spørsmål er sparsom. De fleste cytostatika har et potensiale for å skade DNA i spermier, men det er ikke funnet data som kvantifiserer den økte risikoen for fosteret ved bruk av metotreksat i de doser som normalt brukes i behandling av revmatoid artritt og psoriasis. Risikoen anses etter en totalvurdering å være liten. En spermatogen syklus er på cirka 74 dager, og det har vært anbefalt at mannlige metotreksatpasienter skal ha en tre måneders legemiddelfri periode før befruktning, mest sannsynlig på grunn av reversibel nedsatt fertilitet (1).

I følge den godkjente preparatomtalen til metotreksat skal graviditet unngås hvis en av partnerne får legemidlet. Optimalt tidsintervall mellom seponering av metotreksatbehandling hos en av partnerne og graviditet er ikke fullstendig klarlagt. Publiserte litteraturanbefalinger for tidsintervall varierer fra tre måneder til ett år. Det angis ikke om dette gjelder mor, far eller begge. Defekt spermatogenese, midlertidig oligospermi og infertilitet er rapportert som svært sjeldne (<1/10 000) bivirkninger av metotreksat (2).

Vi har etter nye litteratursøk i medisinske databaser ikke funnet dokumentasjon som kan belyse problemstillingen ytterligere.

Konklusjon
Metotreksat kan gi bivirkninger som defekt spermatogenese, midlertidig oligospermi og infertilitet. Det finnes ikke dokumentasjon på en eventuell risiko for fosteret ved bruk av metotreksat hos mannen under graviditet. Det har vært anbefalt at man seponerer metotreksat hos mannen i minst tre måneder før man forsøker å bli gravid.

Referanser