Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 2582, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 13.11.2007

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Omega-3 og vitamin B-tilskudd til psykiatriske pasienter.

Dato for henvendelse: 13.11.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 2582, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller mener å ha hørt at omega-3 viste en uheldig effekt hos pasienter med schizofreni og positive symptomer. Kan RELIS kommentere dette? Hvilken dokumentasjon finnes det for øvrig med hensyn til nytte av omega-3 hos pasienter med psykiske lidelser? Er det grunnlag for å gi rutinemessig tilskudd av B-vitaminer til den samme gruppen?

SVAR: En Cochrane-gjennomgang av bruken av flerumettede fettsyrer ved schizofreni oppsummerer at til tross for flere publiserte studier er det som foreligger lite nyttige og inkonklusive data. Tilskudd av omega-3 må anses som eksperimentelt ved schizofreni, og det er behov for store, kontrollerte studier før man kan si noe konklusivt om en eventuell effekt (1).

En nyere metaanalyse av omega-3 fettsyrers mulige antidepressive effekt fant signifikante, positive effekter hos både deprimerte og bipolare pasienter, men de fant også stor heterogenitet i studiene og publikasjonsbias. Også denne gjennomgangen etterlyser store, kontrollerte studier før man kan si noe konklusivt om en eventuell effekt (2).

En tredje, ny oversikt over omega-3 fettsyrer i behandlingen av ulike nevrodegenerative sykdommer konkluderer også med at de studiene som foreligger antyder positive effekter, men understreker behovet for godt designede, kliniske studier med nok pasienter inkludert som kan si noe sikkert om eventuelle effekter (3).

En nederlandsk studie som undersøkte essensiell fettsyre- og vitamin B-status hos 61 schizofrene pasienter, fant at en subgruppe hadde essensiell fettsyremangel og/eller hyperhomocysteinemi. Studien viste at dette kunne korrigeres ved diettintervensjon/tilskudd hos de fire pasientene dette ble gjennomført for. Forfatterne konkluderer med at dette bør gjøres hos pasienter hvor tilstanden er verifisert. Dette først og fremst for å beskytte mot kardiovaskulære hendelser, men at korrigering av ernæringsstatus muligens også kan ha en funksjon på pasientens psykiatriske symptomer (4).

En israelsk randomisert, kontrollert studie av 42 schizofrene pasienter med hyperhomocysteinemi fant signifikant reduksjon av PANSS-score (Positive And Negative Syndrome Scale) hos pasienter når de ble behandlet med peroral folsyre, cyanokobalamin og pyridoksin i forhold til i placeboperioden. Forfatterne konkluderer med at schizofrene pasienter med etablert hyperhomocysteinemi kan ha nytte av å få denne korrigert ved vitamin B-tilskudd (5).

Vi har ikke funnet artikler som beskriver negativ effekt av omega-3 fettsyrer hos schizofrene pasienter med positive symptomer.

Konklusjon
Både omega-3 fettsyrer og vitamin B-tilskudd har studieresultater som indikerer at de kan ha gunstige effekter hos schizofrene pasienter. For begge etterlyses store, kontrollerte studier før man kan si noe konklusivt om en eventuelle slike effekter. I de tilfeller hvor det er etablert essensiell fettsyremangel eller hyperhomocysteinemi er det grunn til å forsøke og korrigere dette med tilskudd.

Referanser
  1. 1. Joy CB, Mumby-Croft R, Joy LA. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD001257. DOI: 10.1002/14651858.CD001257.pub2.
  2. 2. Lin PY, Su KP. A meta-analytic review of double-blind, placebo-controlled trials of antidepressant efficacy of omega-3 fatty acids. J Clin Psychiatry 2007; 68(7): 1056-61.
  3. 3. Song C, Zhao S. Omega-3 fatty acid eicosapentaenoic acid. A new treatment for psychiatric and neurodegenerative diseases: a review of clinical investigations. Expert Opin Investig Drugs 2007; 16(10): 1627-38.
  4. 4. Kemperman RF, Veurink M et al. Low essential fatty acid and B-vitamin status in a subgroup of patients with schizophrenia and its response to dietary supplementation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2006; 74(2): 75-85.
  5. 5. Levine J, Stahl Z et al. Homocysteine-reducing strategies improve symptoms in chronic schizophrenic patients with hyperhomocysteinemia. Biol Psychiatry 2006; 60(3): 265-9.