Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2710, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 01.04.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Melatonin til pasienter under 55 år.

Dato for henvendelse: 01.04.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2710, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Søvnproblemer er en vanlig problemstilling blant innsatte. Bakenforliggende psykiatriske problemer, tilpasningsvansker og dårlig døgnrytme og søvnhygiene spiller nok mye inn. Imidlertid forsøkes det ofte medikamenter i perioder, fortrinnsvis c-preparater. Det er forsøkt melatonin (Circadin) på 2 pasienter/innsatte så langt, der en rapporterte god effekt og ønsket å fortsette, og en seponerte på grunn av manglende effekt. I Fellesskatalogen er indikasjonen personer med søvnvansker over 55 år. Hvordan er effekt og sikkerhet for personer under 55 år?

SVAR: Foreliggende dokumentasjon for alle aldersgrupper samlet tyder på at korttidsbehandling med melatonin hos friske personer over en periode på dager og opp til to måneder er trygt. Sikkerhet ved bruk over lengre tid, som flere måneder og år, er så langt ikke kjent. Man vet lite om eventuelle uønskede langtidseffekter av melatoninstimulering, for eksempel om melatoninreseptorene kan desensitiveres og nedreguleres (1, 2).

Noe tidligere innsovning er sett hos pasienter med insomni behandlet med melatonin versus placebo i aldersgruppen 55-80 år. Tid til innsovning i denne studien med 334 pasienter var 8,8 minutter kortere (95% KI: 1,0-16,7 minutter) i melatoningruppen enn i placebogruppen (3). Circadin er et melatoninpreparat med forlenget frisetting og det er denne studien som ligger til grunn for Circadins indikasjon. Effekt av melatonin på søvnforstyrrelser er fremdeles å betrakte som kontroversielt. En kanadisk metaanalyse fra 2006 fant ingen effekt av melatonin på sekundære søvnforstyrrelser eller søvnforstyrrelser som følge av søvndeprivasjon (4).

En vurdering av z-hypnotika versus benzodiazepiner konkluderte med at z-hypnotika har relativt korte halveringstider og gir muligens mindre «dagen derpå»-effekter, men er neppe mer effektive eller tryggere i bruk enn benzodiazepiner. Z-hypnotika bør velges før benzodiazepiner ved farmakologisk behandling av søvnløshet, men de to legemiddelgruppene bør ellers forskrives etter de samme retningslinjene (5). En annen norsk studie tyder på at at rasjonell forskrivning av sovemedisin er restriktiv (6).

Søvnhygieniske råd kan være nyttige for alle typer insomni. Ved behandling ut over rådgivning er psykologisk behandling førstevalg, mens medikamentell behandling kommer i andre rekke. Felles for alle sovemedisiner er at de bare er registrert for korttidsterapi, og vanligvis ikke anbefalt utover 2-4 uker. Det er ikke god dokumentasjon for at hypnotika har effekt ved kroniske eller vedvarende søvnvansker. Ved behov for legemiddelbehandling over lengre tid anbefales det intermitterende dosering. For korttidsterapi anbefales vanligvis zopiklon eller zolpidem (7).

Konklusjon
Melatonin er trygt i korttidsbehandling av ellers friske personer i alle studerte aldersgrupper, men man vet lite om eventuelle langtidseffekter av melatoninbehandling. Det er kontroversielt hvorvidt melatonin har effekt mot søvnforstyrrelser. Ved insomni er rådgivning og eventuelt psykologisk behandling førstevalg. Dersom man må ty til medikamentell behandling kan melatonin forsøkes, eventuelt anbefales vanligvis et z-hypnotikum. Felles for alle sovemedisiner er at de bare er dokumenterte for korttidsterapi.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 2702, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Bjorvatn B. Melatonin. http://www.helse-bergen.no/avd/SOVno/diagnose/melatonin.htm (Sist oppdatert 8. mai 2006).
  3. 3. Wade AG, Ford I et al. Efficacy of prolonged release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. Curr Med Res Opin 2007; 23(10): 2597-605.
  4. 4. Buscemi N, Vandermeer B et al. Efficacy and safety of exogenous melatonin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction. BMJ 2006; 332: 385-93.
  5. 5. Mellingsæter T, Bramness J, Slørdal L. Er z-hypnotika bedre og tryggere sovemedisiner enn benzodiazepiner? Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126(22): 2954-6.
  6. 6. Bachmann C, Berg E et al. Benzodiazepinliknende hypnotika - holdninger og forskrivningspraksis blant allmennleger. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(2): 166-70.
  7. 7. RELIS database 2008; spm.nr. 2698, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)