Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2745, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.04.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interaksjoner med gurkemeie

Dato for henvendelse: 21.04.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2745, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient, kvinne 50 år, som bruker Albyl-E, Arcoxia og kosttilskudd med omega-3 har fått anbefalt å starte med naturlegemiddelet gurkemeie.
Er det anbefalingsverdig sammen med hennes øvrige medisiner?

SVAR: Gurkemeie (Curcuma longa) (engelsk: tumeric) og interaksjoner

Gurkemeie er et naturlegemiddel som tradisjonelt har vært brukt ved en rekke ulike lidelser (menstruasjonsplager, inflammasjon, irritabel tarm, gulsott, kolikkplager osv.)(1).
En oversiktsartikkel har tatt for seg de potensielt positive egenskapene ved gurkemeie. De anti-inflammatoriske egenskapene poengteres, samtidig som stoffets mulige effekt på sårtilheling, anti-karsinogenese og mulig beskyttelse mot aterosklerose og nevrodegenerative sykdommer (Alzheimers) diskuteres (2).

Generelt mangler det tilstrekkelig dokumentasjon fra randomiserte kliniske studier til å anbefale bruk. I en studie har man forsøkt å sammenlikne gurkemeie med placebo i irritabel tarm syndrom (IBS). Man fant da ingen behandlingseffekt av naturlegemidlene sammenliknet med placebo.(3)
Pasienten i det aktuelle spørsmålet oppgis å bruke bl.a. Albyl-E og Arcoxia (NSAID) fast. Det har tidligere blitt frarådet å bruke gurkemeie sammen NSAIDs pga. fare for økt blødningstendens (1,4,5). Bruk av Albyl-E sammen gurkemeie ble behandlet spesielt av RELIS Nord-Norge i 2007. Det ble da anbefalt at man viste tilbakeholdenhet med bruk av kombinasjonen pga. økt risiko for blødningsfare (6).
I en RELIS-utredning ble det konkludert med en mulig sammenheng mellom en pasients hepatotoksiske reaksjon og unormale leverprøver (ASAT, ALAT, ALP, GT) og bruk av gurkemeie (7).

Konklusjon:
Gurkemeie presenteres ofte som et preparat med mange positive virkninger. Dette anses ikke tilkstrekkelig dokumentert til å anbefale generell bruk. Derimot er det grunn til å være spesielt varsom ved bruk av gurkemeie samtidig som NSAID-preparater eller Albyl-E pga. økt risiko for blødninger.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 3738, RELIS Gurkemeie og betennelsesdempende virkning. (www.relis.no)
  2. 2. Maheshwari RK, Singh AK et al. Multiple biological activities of curcumin: A short review. Life Sciences 2006; 78: 2081-87.
  3. 3. Brinkhaus B et al. Herbal medicine with curcuma and fumitory in the treatment of irritable bowel syndrome: A randomized, placebo-controlled , double-blind clinical trial. Scandinavian journal of Gastroenterology, 2005; 40: 936-943.
  4. 4. RELIS database 2006; spm.nr. 3669, RELIS Interaksjon mellom tacrolimus og Appital. (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2006; spm.nr. 1283, RELIS Naturpreparat ved hofteleddsartrose. (www.relis.no)
  6. 6. RELIS database 2007; spm.nr. 1514, RELIS Naturmidler og blodfortynnende medisiner. (www.relis.no)
  7. 7. RELIS database 2007; spm.nr. 2625, RELIS Effekt og leverbivirkninger av naturmidler. (www.relis.no)