Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 2932, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 24.11.2008

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Trehalose og interaksjoner med Huntingtons-pasients legemidler.

Dato for henvendelse: 24.11.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 2932, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient med Huntingtons sykdom bruker haloperidol (Haldol), ciklosporin (Sandimmun), mykofenolatmofetil (Cellcept), prednisolon og bumetanid (Burinex). Har fra landsforeningen for Huntingtons sykdom fått anbefalt å bruke trehalose. Er det noen interaksjonsproblematikk og/eller er det noen kjente kontraindikasjoner i forhold til trehalose og de legemidler pasienten bruker?

SVAR: Trehalose er et disakkarid som har de samme teknologiske fordeler som sukrose (1). Trehalose hydrolyseres av enzymet trehalase til glukose i serum, nyrene, leveren og gallen avhengig av arten det gis til. Det brukes i mat som søtningsmiddel, og produseres også naturlig i kroppen. Man antar at absorpsjonen, hydrolysen og metabolismen av trehalose er lik som for andre disakkarider (1, 2).

Man kjenner ikke den nøyaktige mekanismen for hvordan trehalose gir effekt ved Huntingtons sykdom, og det er derfor vanskelig å si noe konkret om interaksjonspotensialet og kontraindikasjoner. RELIS har søkt i de medisinske databasene Embase og Medline samt søkt på Internett. Det ble ikke funnet noen litteratur som omhandler interaksjons- eller kontraindikasjonspotensialet og det skyldes nok at det ikke finnes klinisk kontrollerte humane studier for trehalose.

RELIS har sett på pasientens aktuelle legemidler og ikke funnet at det er noe som tilsier at det skal kunne forekomme en interaksjon med trehalose, men det kan på grunn av manglende dokumentasjon ikke utelukkes. Det er viktig å huske på at det er et sukker som kan øke blodsukkeret hos alle og spesielt diabetikere skal være oppmerksomme på denne effekten.

RELIS har tidligere i år utredet en sak om trehalose som kan være interessant lesing hvis man ønsker litt bakgrunnsinformasjon om den forventede effekten ved Huntingtons sykdom (3).

Konklusjon
RELIS har ikke funnet litteratur som belyser interaksjonspotensialet for trehalose. Man antar at det absorberes og metaboliseres som andre disakkarider og vil derfor ut i fra et teoretisk ståsted ikke forvente noen interaksjoner med pasientens legemidler, men det kan ikke utelukkes. Det er ingen åpenbare kontraindikasjoner med pasientens legemidler, men det kan heller ikke utelukkes på grunn av manglende kjennskap til bruken av trehalose hos mennesker.

Referanser
  1. 1. Health Canada. Guidelines of the safety assessment of novel foods. http://www.hc-sc.gc.ca (sist revidert 14. oktober 2005).
  2. 2. WHO food additives series 46: Trehalose. http://www.inchem.org (25. november 2008)
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 2693, RELIS Øst. (www.relis.no)