Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 2977, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.01.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Er alitretinoin kontraindisert hos menn med barneønske?

Dato for henvendelse: 09.01.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 2977, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Alitretinoin (Toctino) er et nytt peroralt retinoidpreparat til behandling av ulike hudlidelser. Med tanke på den teratogene effekten av retionider: er middelet kontraindisert hos menn med barneønske?

SVAR: Retinoider er generelt uttalt teratogene, og kontraindisert hos fertile kvinner med mindre effektiv prevensjon benyttes (1).

For menn med barneønske kan man tenke seg to mulige risikoer forbundet med behandling med et teratogent preparat: Direkte påvirkning av spermatogenesen med mulig reduksjon av sædkvaliteten, og indirekte teratogen virkning hos en allerede gravid partner hvis retinoidet utskilles i tilstrekkelig grad i mannens sperm.

Retinoider er vist å kunne øke apoptosefrekvensen i germinalceller i testikler hos pattedyr. En oversiktsartikkel fra 2007 angir at det ikke er vist noen assosiasjon mellom systemisk retinoidterapi og nedsatt sædkvalitet ved vanlige doser brukt innen dermatologi (2). I den britiske preparatomtalen til Toctino angis det imidlertid at man ut fra dyreforsøk ikke kan utelukke midlertidig nedsatt fertilitet hos mannlige brukere av alitretinoin. Effekten på spermatogenesen er reversibel ved seponering av retinoidet (3).

Undersøkelser av retinoidkonsentrasjonen i sperm hos menn som bruker slike preparater har vist svært lave verdier, og anses ikke å kunne gi teratogen virkning hos en allerede gravid partner (3).

Konklusjon
Det kan ikke utelukkes at menn som bruker alitretinoin peroralt i vanlige dermatologiske doser kan oppleve midlertidig nedsatt fertilitet som følge av en reversibel hemming av spermatogenesen. Det er ingen grunn til å anta teratogene effekter ved retinoidterapi hos menn.

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 987.
  2. 2. Grunewald S, Paasch U et al. Systemic dermatological treatment with relevance for male fertility. JDDG; 2007: 15-21.
  3. 3. Summary of product characteristics (SPC) Toctino. http://emc.medicines.org.uk (sist endret 5.9.2008)