Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 310, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 23.05.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Galaktosemi og laktoseholdige tabletter.

Dato for henvendelse: 23.05.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 310, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med galaktosemi har fått utskrevet et antiflogistikum Arthrotec (R) som inneholder laktose. Doseringen er 3 tabletter daglig og mengden er 20 tabletter. Under tidligere behandling med Zyrtec (R) fikk pasienten forverringssymptomer og man fikk mistanke om at det kunne skyldes eventuelt laktoseinnhold i tablettene. Kan dette være tilfelle?

SVAR: Galaktosemi er en arvelig stoffskiftesykdom som man tror skyldes mangel på noen av enzymene galaktokinase, galaktose-1-fosfat uridyl transferase, uridyl difosfogalaktose-4-epimerase som omdanner galaktose til glukose. "Klassisk" galaktosemi skyldes mangel på uridyl transferase, insidensen er 1 per 45 000. Symptomer på sykdommen viser seg som oftest allerede i første leveuke og er livstruende. I tillegg til unormal karbohydratmetabolisme kan sykdommen medføre alvorlig skade på hjerne, øyne, lever og nyrer. Opphopning av galaktose-1-fosfat skader parenkymale celler i nyre, lever og hjerne (1,2).

Sykdommen krever livslang behandling og kan reguleres ved streng diett, enkelte barn med galaktosemi kan tåle uventet store mengder mat med laktose, men dette er sjelden. Man mener også at det foregår noe endogen produksjon av galaktose. Vanligvis må dietten være fri for galaktose for å unngå leverchirrose, mental retardasjon, katarakt og hypoglykemi (1,2). Amming og kumelk er kontraindisert.

Mange legemidler, spesielt tabletter, inneholder laktose men i så små mengder at man tror det ikke er av betydning for sykdomssymptomene, spesielt ikke om man tar legemidlet bare en kort periode. Mengden er trolig ubetydelig sammenliknet med endogen produksjon av galaktose.

Innholdet av laktose i Arthrotec (R) er 19,5 mg per tablett, med en dosering på 3 tabletter daglig tilsvarer det en laktosemengde på 58,5 mg per dag. Zyrtec (R) tabletter inneholder 66,4 mg laktose.

Konklusjon:

Det er i følge litteraturen nødvendig med streng galaktosefri diett selv om enkelte av pasientene kan tåle betydelige mengder laktose som omdannes til galaktose og glukose. Man bør helst unngå laktoseholdige legemidler, men innholdet av laktose vil i de aller fleste tilfeller være så lite at man tror det ikke vil være symptomgivende især om det dreier seg om korttidsbehandling. I dette tilfellet har pasienten i følge spørsmålsstiller tidligere reagert på daglige inntak av tilsvarende mengde laktose. Vår anbefaling går derfor ut på å benytte et antiflogistikum uten laktose, som for eksempel Ibux (R).

Referanser
  1. 1. Nelson, WE, editor. Textbook of Pediatrics 1996; 5th ed.: 385-7
  2. 2. Walter JH et al. Recommandations for the management of galactosemia. Arch Dis Child 2999;80:93-6
  3. 3. Ernæringsfysiolog. Barnekllinikken Regionsykehuset i Trondheim; pers.medd. 23.mai 2000