Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3162, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.07.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Amoksicillin med klavulansyre ved pyelonefritt hos barn.

Dato for henvendelse: 09.07.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3162, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En barnelege ønsker å vite om amoksicillin med klavulansyre (Spektramox) mikstur kan brukes til behandling av pyelonefritter hos barn. Eventuelt hvilken dosering er anbefalt? Miksturen inneholder aspartam. Må man ta hensyn til dette ved dosering til barn med Føllings sykdom?

SVAR: Klavulansyre er en betalaktamasehemmer som forhindrer at amoksicillin blir inaktivert av betalaktamaser, spesielt fra gramnegative bakterier. En italiensk studie av 502 barn med klinisk pyelonefritt i alderen én måned til <7 år fant ingen signifikante forskjeller mellom peroral behandling med amoksicillin og klavulansyre (50 mg amoksicillin/dag) i 10 dager og parenteralt ceftriakson i tre dager med påfølgende amoksicillin og klavulansyre i sju dager (1). En Cochraneoversikt fra 2007 oppsummerer at 23 identifiserte studier med tilsammen 3407 barn viser at akutt pyelonefritt kan behandles effektivt med cefiksim, ceftibuten eller amoksicillin/klavulansyre gitt peroralt, eller med kort (2-4 dager) behandling med aminoglykosider intravenøst etterfulgt av peroral behandling (2).

Når det gjelder anbefalte perorale doseringer av amoksicillin med klavulansyre til barn er normaldosering amoksicillin 20-40 mg/kg fordelt på tre doser per døgn, avhengig av indikasjon (3). En ny, norsk gjennomgang av antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner hos barn oppsummererer at peroral antibiotikabehandling av urinveisinfeksjon er trygt hos de fleste barn over tre måneder (4). I Norge mangler vi godt egnede antibiotikamiksturer for å behandle øvre urinveisinfeksjon hos barn som ikke kan svelge tabletter. Amoksicillin med klavulansyre i dosering 13-17 mg/kg tre ganger daglig i 7-10 døgn er et empirisk førstevalg, men bør forbeholdes øvre urinveisinfeksjoner hos barn (4).

I de nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er følgende angitt for pyelonefritt: (Piv)mecillinam og trimetoprim-sulfametoksazol er anbefalte førstevalgspreparater. Amoksicillin anbefales først etter resistensbestemmelse. Behandlingslengden er 7-10 døgn (5). Amioksicillin med klavulansyre (Spektramox) er ikke markedsført i Norge per i dag og preparatet har følgelig heller ikke pyelonefritt hos barn som godkjent indikasjon i Norge.

Pasienter med Føllings sykdom (fenylketonuri) som er heterozygote for fenylalanin hydroksylase utvikler vanligvis ikke kliniske symptomer ved inntak av aspartam (6), men aspartam skal ikke gis til personer med Føllings sykdom da disse kan få nevrologiske skader av et ukontrollert inntak av aminosyren fenylalanin. I den svenske SPCen for Spektramox er det angitt at det inneholder aspartam og at dette er av betydning for pasienter med fenylketonuri. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene er også angitt som kontraindikasjon (3). Pasienter med Føllings sykdom må forholde seg til aspartam i miksturen som til andre fenylalaninkilder i dietten.

Konklusjon
Amoksicillin med klavulansyre er ikke markedsført i Norge per i dag og må eventuelt skaffes etter søknad om spesielt godkjenningsfritak. Amoksicillin med klavulansyre synes å være trygt og effektivt ved øvre urinveisinfeksjoner hos barn. Anbefalt dosering er 13-17 mg/kg tre ganger daglig i 7-10 døgn. Spektramox mikstur inneholder aspartam, og fenylalaninbelastning må tas hensyn til for pasienter med Føllings sykdom (fenylketonuri) som for andre fenylalaninkilder.

Referanser
  1. 1. Montini G, Toffolo A et al. Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: multicentre randomised controlled non-inferiority trial. BMJ 2007; 335(7616): 386.
  2. 2. Hodson EM, Willis NS, Craig JC. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003772. DOI: 10.1002/14651858.CD003772.pub3.
  3. 3. FASS Läkemedel i Sverige. Spektramox (SPC). http://www.fass.se/ (Sist gjennomgått: 1. november 2008).
  4. 4. Klingenberg C, Småbrekke L et al. Peroral antibiotikabehandling av urinveisinfeksjon hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129(13): 1342-4.
  5. 5. Eliassen KE, Fetveit A et al. Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128(20): 2330-4.
  6. 6. Rangan C, Barceloux DG. Food additives and sensitivities. Dis Mon 2009; 55(5): 292-311