Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3211, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 10.09.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tyrotropin alfa og amming

Dato for henvendelse: 10.09.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3211, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: En kvinne gravid i siste trimester planlegges testet med tyrotropin alfa (Thyrogen) gitt som intramuskulær injeksjon i to påfølgende dager. Graviditet og amming er kontraindikasjoner. Er det tilrådelig å gjennomføre testen mellom forløsning og ammestart? Eventuelt hvor lenge bør man vente med å starte amming etter eksponering for tyrotropin alfa?

SVAR: Tyrotropin alfa
Tyrotropin alfa er produsert ved rekombinant DNA-teknikk og dets biokjemiske egenskaper er sammenlignbare med naturlig humant tyreoideastimulerende hormon (TSH).

I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) er angitt at reproduksjonsstudier på dyr ikke er blitt utført med tyrotropin alfa og at det ikke er kjent om tyrotropin alfa kan forårsake fosterskader ved administrering til gravide kvinner. Tyrotropin alfa i kombinasjon med diagnostisk radiojod helkroppsscintigrafi er kontraindisert ved graviditet på grunn av at fostre blir utsatt for en høy dose radioaktivitet. Pasienter skal ikke amme ved slik diagnostisk testing av samme årsak (1).

Anerkjente kilder vedrørende bruk av legemilder under graviditet og amming angir imidlertid at tyrotropin ikke krysser placenta og at sekresjonen til brystmelk er for lav til å påvirke tyroidfunksjonen hos det diende barnet (2, 3).

Tyreoidea skanning
To ulike radiofarmaka benyttes i forbindelse med ulike former for tyreoideaskanning. Radioaktivt Jod (131I) og teknesium (99mTc). For ordens skyld følger også en omtale av amming i forbindelse med bruken av disse.

Radioaktivt Jod (131I)
Radioaktivt Jod (131I) har en radioaktiv halveringstid på åtte dager. Den biologiske halveringstiden kan være kortere på grunn av ekskresjon i urin, feces og brystmelk. Selv om farmakokinetiske beregninger tilsier at nærmere 97% av radioaktiviteten er borte etter 40 timer (fem halveringstider), vet man ikke sikkert når nivået av radioaktivitet i brystmelk når normale verdier. Dette skyldes at 131I distribueres til og oppkonsentreres i brystmelk. For sikkerhets skyld anbefales derfor at brystmelkprøver testes med gammateller før amming gjenopptas. Potensielle bivirkninger ved eksponering av det ammende barnet for radioaktivt jod omfatter nedregulering av tyreoideafunksjonen, økt risiko for fremtidig tyreoideakreft og ødeleggelse av tyreoideavev (2).

Teknesium (99mTc)
Teknesium (99mTc) har en radioaktiv halveringstid på seks timer. Ved ulike former for tyreoideaskanning oppgis ulike doser, alle under 12 mCi (millicurie) hvorpå amming kan gjenopptas etter 12 timer (2).

Konklusjon
Tyrotropin krysser ikke placenta og sekresjonen til brystmelk er for lav til å påvirke tyroidfunksjonen hos det diende barnet. For radioaktivt Jod (131I) er det knyttet usikkerhet til når nivået av radioaktivitet i brystmelk når normale verdier, og for sikkerhets skyld anbefales derfor at brystmelkprøver testes med gammateller før amming gjenopptas. For doser av teknesium (99mTc) under 12 mCi kan amming gjenopptas etter 12 timer.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Thyrogen. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 9. januar 2007).
  2. 2. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1800.
  3. 3. Hale TW, editor. Medications and mothers' milk: A manual of lactational pharmacology 2008; 13th ed.: 485-488, 905-906, 927-929, 1045-1061 .