Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 3279, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 11.11.2009

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lamotrigin og forhøyet kreatinkinase.

Dato for henvendelse: 11.11.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 3279, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En 23-årig kvinne med bipolar lidelse blir behandlet med lamotrigin (Lamictal) 400 mg daglig med god effekt og ingen plager av noen art. Det blir vurdert oppstart med metylfenidat (Ritalin) og det tas i den anledning diverse prøver. Prøvene viser en forhøyet kreatinkinase (CK) på 3800 U/l (normalområde kvinner 50-400 U/l) og en lett forhøyet ASAT på 98 U/l (normalområde kvinner 15-35 U/l) alt annet er normalt. Legen ønsker tilbakemelding på om lamotrigin kan ha forårsaket de forhøyet verdiene og hvis ikke, ønskes forslag til andre mulige årsaker.

SVAR: I følge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) er ikke forhøyet CK eller ASAT en kjent bivirkning av lamotrigin (1). RELIS har søkt i de medisinske databasene Embase og Medline og heller ikke her funnet litteratur eller kasuistikker som beskriver en slik sammenheng. Heller ikke et kjent bivirkningsoppslagsverk beskriver en slik sammenheng.

ASAT har en usikker indikasjon og brukes tradisjonelt sammen med ALAT ved diagnostikk av leversykdommer, og erstattes oftest av CK når man ønsker prøver for å undersøke muskelsykdom. Den kliniske nytteverdien av ASAT er ikke godt dokumentert (2).

Forhøyet kreatinkinase (CK) er vanligvis et symptom på en nevromuskulær sykdom, men kan også forekomme ved tilstander som hypotyreose, hjerteinfarkt, bindevevssykdommer, elektrolyttforstyrrelser, alkoholisme, muskeltraumer, kraftig eller langvarig trening, kramper, infeksjoner, maligne tilstander mm. - og kan dessuten være legemiddelindusert. Pasienter kan også ha idiopatisk forhøyet CK, det vil si at det ikke finnes en årsak. Denne kan være asymptomatisk. Kreatinkinase finnes i signifikante konsentrasjoner i skjelettmuskel, myokard og hjernen. Dersom det oppstår en skade i et av disse områdene, øker CK. Pasienter med underliggende disposisjon, for eksempel en medfødt disposisjon for nevromuskulær sykdom, kan få denne trigget. Årsaken til legemiddelindusert CK-stigning er ofte ikke kjent. For antipsykotikaindusert forhøyet CK er det f.eks. postulert flere teorier (3).

RELIS har tidligere sett på om det kunne være en sammenheng mellom lamotrigin og forhøyet CK og heller ikke tidligere funnet dokumentasjon for en slik sammenheng (3).

Pasienten bruker ikke andre medikamenter og har ikke så langt RELIS kjenner til andre kjente risikofaktorer. Det fremgår av spørsmålet at det er tatt en enkelt prøve. Det er også oppgitt at pasienten har hatt god effekt av lamotrigin og ikke opplevd noen plager. RELIS foreslår derfor at man følger opp CK med fornyede prøver før enn man vurderer videre tiltak.

Konklusjon
RELIS har ikke funnet litteratur som beskriver en sammenheng mellom bruken av lamotrigin og forhøyede verdier av CK eller ASAT. RELIS foreslår at man gjentar CK-målingen for å se om det er et enkeltstående resultat, og i tillegg undersøker om pasienten har hatt en treningsøkt de siste dagene innen prøvetakingen, eller om det kan påvises andre utløsende årsaker anamnetisk. Så lenge pasienten har god effekt av lamotrigin og ingen plager, kan medisineringen etter RELIS sitt syn inntil videre fortsette som angitt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lamictal Actavis. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. mars 2009).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (17. november 2009).
  3. 3. RELIS database 2009; spm.nr. 3651, RELIS Øst. (www.relis.no)