Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3495, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 27.05.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Botulinumtoksin og kronisk utmattelsessyndrom

Dato for henvendelse: 27.05.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3495, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En 17 år gammel jente har i lengre tid fått injeksjoner med botulinumtoksin (Botox) for nakkedystonier om lag hver tredje måned. I over ett år har hun nå hatt symptomer og vansker som legen mener passer med kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom. Kan det tenkes at botulinumtoksininjeksjonene kan ha vært med på å utløse dette?

SVAR: RELIS har etter søk i internasjonale medisinske litteraturdatabaser (Medline, EMbase) ikke funnet litteratur som omtaler botulinumtoksin og kronisk utmattelsessyndrom. En slik sammenheng er altså ikke kjent.

I Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale bivirkningsdatabase finnes én rapport fra 2005 hvor termen "kronisk utmattelsessyndrom" (Chronic fatigue syndrome) er knyttet til botulinumtoksin *. Dette er en pasientrapport, og det antas på bakgrunn av rapportens innhold at dette er en feilklassifisering og at riktig term burde vært "tretthet" (fatigue), som er en kjent bivirkning av botulinumtoksin rapportert om lag hundre ganger til WHO, og angitt i den godkjente norske preparatomtalen (SPC). Også søvnighet, muskelsvakhet, muskelsmerter og influensalignende sykdom er angitt i SPCen med varierende forekomst avhenging av indikasjon (1, 2).

Konklusjon
Det er ikke beskrevet noen kjent sammenheng mellom kronisk utmattelsessyndrom og bruk av botulinumtoksin. Det er ikke angitt av spørsmålsstiller hvilke symptomer den aktuelle pasienten har, men tretthet, søvnighet, muskelsvakhet, muskelsmerter og influensalignende sykdom er angitt i SPCen som kjente bivirkninger av botulinumtoksin.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 7. juni 2010.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Botox. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 4. november 2009).