Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3625, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 01.11.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bioekvivalent intravenøs dose liotyronin (T3) for peroralt levotyroksin (T4)

Dato for henvendelse: 01.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3625, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient som blir behandlet med 100 mikrogram levotyroksin (Levaxin) kan ikke lenger innta peroral behandling. Sykehusapoteket har tilgang på liotyronin til intravenøs bruk. Hva er riktig ekvivalent dosering?

SVAR: Litteraturen beskriver et T3:T4 doseringsforhold på 1:4-5, men dette angis å være veldig omtrentlig, og forutsetter behandling via samme administrasjonsmåte. Selv ved bytte av preparater med samme virkestoff og administrasjonsmåte kreves TSH-oppfølging av pasienten. For levotyroksinnatrium anbefales det også å halvere dosen om man går fra peroral til intravenøs behandling på grunn av preparatets biotilgjengelighet, men en slik doseendring er ikke angitt for liotyronin (1-4). Ved bytte fra annet tyroideapreparat til liotyronin skal den opprinnelige behandlingen først seponeres, deretter startes liotyronin på lav dosering og titreres i små trinn til effekt av den opprinnelige behandlingen har opphørt (2).

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), The Endocrine Society (TES), og American Thyroid Association (ATA) har skrevet en felles uttalelse hvor de anbefaler å ikke bytte mellom ulike preparater T3 og T4, og heller ikke å bytte mellom ulike T4-preparater ettersom behandlingen har et smalt terapeutisk vindu. Dersom et bytte likevel må foretas anbefaler de TSH-oppfølging etter seks uker (5).

Konklusjon
Levotyroksin og liotyronin er to forskjellige virkestoffer, begge med smalt terapeutisk vindu. Peroral behandling og intravenøs behandling har også ulik biotilgjengelighet. Det er ikke mulig å gi en generell eksakt doseekvivalent ved overgang fra levotyroksin peroralt til liotyronin intravenøst. Teoretisk svarer 20-25 mikrogram liotyronin omtrentlig til 100 mikrogram levotyroksin. Ved bytte fra annet tyroideapreparat til liotyronin skal den opprinnelige behandlingen først seponeres, deretter startes liotyronin på lav dosering og titreres i små trinn til effekt av den opprinnelige behandlingen har opphørt. Det anbefales å ta kontakt med endokrinolog og gjøre terapibyttet i samråd med denne. Pasienten må også følges opp med TSH-kontroll på det nye behandlingsregimet.

Referanser
  1. 1. Lexi-Comp Online database. Levothyroxine. http://www.helsebiblioteket.no/ (29. oktober 2010).
  2. 2. McEvoy GK, editor. Liothyronine. The AHFS Drug Information 2008. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2009. Electronic version, (29. oktober 2010).
  3. 3. Brunton LL et al, editors. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics 2005; 11th ed (electronic version).
  4. 4. Leggio GM, Incognito T et al. Comparative bioavailability of different formulations of levothyroxine and liothyronine in healthy volunteers. J Endocrinol Invest 2006; 29(11): RC35-8.
  5. 5. AACE, TES, and ATA Joint Position Statement on the Use and Interchangeability of Thyroxine Products. http://www.thyroid.org/professionals/advocacy/04_12_08_thyroxine.html (8. desember 2004).