Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3688, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 10.12.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fedmekirurgi og depotformuleringer av metylfenidat

Dato for henvendelse: 10.12.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3688, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvordan vil eventuelt fedmekirurgi (gastric bypass) kunne påvirke absorpsjon og virketid av depotformuleringer av metylfenidat? (Ritalin kapsler og Concerta)

SVAR: Fedmekirurgi eller bariatrisk kirurgi omfatter flere operasjonsmetoder som i ulik grad gir intestinal restriksjon (innsnevrer magesekkens volum) og malabsorpsjon (begrenser opptak av næringsstoffer). Gastric bypass er den operasjonsmetoden som benyttes mest i Norge, og kombinerer de to prinsippene ved at størstedelen av magesekken og duodenum frikobles og legges i et eget løp som leder galle og pankreatiske fordøyelsesenzymer. Kun en liten del av magesekken blir stående igjen og kobles direkte til den jejunale delen av tynntarmen. De to løpene kobles sammen til et felles løp noe lenger distalt på tynntarmen (1). Denne prosedyren medfører betydelig økt pH i den gjenværende delen av magesekken, siden de syreproduserende cellene hovedsakelig befinner seg i den delen av magesekken som frikobles fra fordøyelsesløpet (2).

Det er ikke gjort studier som spesifikt undersøker effekten av fedmekirurgi på farmakokinetikken til forskjellige metylfenidatformuleringer. En oversiktsartikkel fra 2009 oppsummerte funn fra studier av legemiddelabsorpsjon etter fedmekirurgi (2). Ca. 1/3 av studiene ved gastric bypass tydet på redusert legemiddelabsorpsjon. Effekten på absorpsjonen syntes å være legemiddelspesifikk, og de mest konsistente reduksjonene i absorpsjon ble vist for ciklosporin, tyroksin, fenytoin og rifampicin. Legemidler som i utgangspunktet absorberes dårlig, legemidler med høy fettløselighet og legemidler som er gjenstand for enterohepatisk resirkulering har høyest potensial for redusert absorpsjon (2).

Concerta er en depottablett, hvor det ytterste laget løses opp raskt og frigjør metylfenidat umiddelbart. Plasmakonsentrasjonen av metylfenidat når sitt første maksimum i løpet av 1-2 timer. Det indre laget er omsluttet av et skall som frigjør metylfenidat gradvis over de neste timene, og det tar 6-8 timer før plasmakonsentrasjonen når sitt andre maksimum. Det indre skallet kan ikke deformeres, og skilles ut uendret via tarmkanalen. Hos pasienter med alvorlig innsnevring i mage-tarmkanalen har det i sjeldne tilfeller vært rapportert obstruktive symptomer i forbindelse med inntak av depotformuleringer som ikke kan deformeres (3). Det er usikkert hvorvidt dette er av relevans hos personer som har gjennomgått fedmekirurgi.

I Ritalin kapsler med modifisert frisetting frisettes metylfenidat etter samme prinsipp som ved Concerta, først en umiddelbar frisetting og deretter en modifisert frisetting. Forskjellen mellom preparatene er måten man har valgt å formulere depotegenskapen på. Ritalin med modifisert frisetting består av granulater, der det første laget oppløses raskt, mens granulatet med modifisert frisetting løser seg opp og frigjør metylfenidat i omgivelser med pH >6. Hos personer med intakt mage-tarmsystem vil ikke frisettingen skje før granulatet har passert magesekken og magesyren har blitt nøytralisert i tynntarmen (4, 5). Hos pasienter med gastric bypass og derav økt pH i den gjenværende magesekken kan man tenke seg at frigjøringen vil skje raskere og at noe av depoteffekten derved vil forsvinne.

Konklusjon
Det finnes ikke data som direkte sier noe om farmakokinetikken til forskjellige metylfenidatformuleringer hos fedmeopererte. Ut fra teoretiske betraktninger kan det tenkes at høyere pH i magesekken etter gastric bypass vil medføre raskere frisetting av legemiddel og dermed redusert depoteffekt av Ritalin kapsler. I praksis er det imidlertid vanskelig å forutsi eventuelle farmakokinetiske endringer som følge av slik kirurgi, og man vil være nødt til å styre behandlingen etter klinisk respons.

Referanser
  1. 1. Aasheim ET, Mala T et al. Kirurgisk behandling av sykelig fedme. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 127: 38-42.
  2. 2. Padwal R, Brocks D et al. A systematic review of drug absorption following bariatric surgery and its theoretical implications. Obesity reviews 2010; 11: 41-50.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14. september 2009).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin kapsler med modifisert frisetting. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 15. september 2010).
  5. 5. Jendem K, bivirkningsansvarlig Novartis Norge AS, pers.medd. 8. desember 2010.