Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 3697, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 17.12.2010

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mirtazapin, truende prematur fødsel og supraventrikulær takykardi.

Dato for henvendelse: 17.12.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 3697, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung kvinne med depresjon behandles med mirtazapin (Remeron) 15 mg. Hun har effekt av behandlingen, men er forsatt mildt deprimert. Kvinnen er gravid i uke 34, og nå innlagt med truende prematur fødsel. Påvist supraventrikulær takykardi. Er det indikasjon for å avbryte den antidepressive behandlingen?

SVAR: Mirtazapin og prematur fødsel
RELIS har tidligere sett på sammenhengen mellom mirtazapin og prematur fødsel (1): En prospektiv studie undersøkte utfallet av maternal bruk av mirtazapin i 104 graviditeter, hvorav 95 % av tilfellene dreide seg om bruk i første trimester mens 25 % av tilfellene dreide seg om bruk gjennom hele graviditeten. Forfatterne sammenlignet utfallene med en kontrollgruppe med gravide som brukte andre antidepressiva samt en kontrollgruppe med ikke-deprimerte som kun hadde brukt kjente ikke-teratogene midler. Det var to tilfeller av større misdannelser i mirtazapingruppen, men andelen (1,9 %) var ikke større enn i de to kontrollgruppene. Det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene med hensyn til andel spontanaborter, selvvalgte aborter, dødfødsler eller lav fødselsvekt. Det var derimot statistisk signifikant flere tilfeller av prematur fødsel i mirtazapingruppen sammenlignet med den friske kontrollgruppen, men ikke sammenlignet med kontrollgruppen som brukte øvrige antidepressiva. Det er derfor ikke kjent om risikoøkningen skyldes legemiddelbehandlingen eller underliggende sykdom, ei heller om avbrudd av behandlingen i tredje trimester vil redusere denne risikoen (2, 3). I den aktuelle studien var det ti premature fødsler i mirtazapingruppen, syv i gruppen for øvrige antidepressiva og to i den friske kontrollgruppen (2).

Mirtazapin og supraventrikulær takykardi
Høy puls eller takykardi er ofte uspesifikke tegn på underliggende somatisk sykdom. Det er derfor viktig å avklare om symptomene er sykdomsrelaterte fremfor legemiddelrelaterte. Legemiddelrelatert takykardi skyldes i hovedsak legemidler med adrenerg eller antikolinerg virkning eller som følge av blodtrykkssenkning. Ortostatisk hypotensjon grunnet alfa1-adrenerg antagonisme er en kjent bivirkning av flere psykofarmaka. Mirtazapin har noe antiadrenerg og lite antikolinerg virkning. Ortostatisk hypotensjon er i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for mirtazapin angitt som en vanlig bivirkning (<10%), men takykardi er ikke beskrevet (4, 5).

Indikasjon for å avbryte behandlingen
Ved bruk av antidepressiva til gravide må i hvert enkelt tilfelle mors nytte av legemidlet vurderes opp mot mulig risiko for fosteret/barnet. Man bør tilstrebe bruk av lavest mulig effektive dose.

Konklusjon
Prematur fødsel er hyppigere forekommende hos kvinner behandlet med antidepressiva enn hos kvinner uten depresjon. Mirtazapin skiller seg ikke fra øvrige antidepressiva. Det er ikke kjent om avbrutt behandling i tredje trimester reduserer denne risikoen. Ortostatisk hypotensjon forekommer ved bruk av mirtazapin, men takykardi er ikke beskrevet. Ved bruk av antidepressiva til gravide må i hvert enkelt tilfelle mors nytte av legemidlet vurderes opp mot mulig risiko for fosteret/barnet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 1698, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  2. 2. Djulus J, Koren G et al. Exposure to mirtazapine during pregnancy: a prospective, comparative study of birth outcomes. J Clin Psychiatry 2006; 67(8): 1280-4.
  3. 3. Lennestål R, Källén B. Delivery outcome in relation to maternal use of some recently introduced antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2007; 27(6): 607-13.
  4. 4. RELIS database 2009; spm.nr. 3686, RELIS Øst
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 2. september 2010).