Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3713, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.01.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller og stemningssvingninger

Dato for henvendelse: 05.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3713, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung kvinne utredes for stemningssvingninger, med spørsmål om bipolar lidelse. Det er usikkert om stemningssvingingene er store nok til å tilfredsstille en slik diagnose. Pasienten bruker p-piller som innholder desogestrel/etinyløstradiol (Mercilon). Det foreslås å skifte p-piller for å utelukke desogestrel/etinyløstradiol som årsak til nedstemthet/humørsvingninger. Støtter RELIS dette? Har dere eventuelt råd om hvilken p-pille det bør skiftes til?

SVAR: Nedstemthet og humørendringer er i den godkjente norske preparatomtalen (SPC) angitt som vanlige (>1%) bivirkninger av desogestrel/etinyløstradiol (1).

I tidligere utredninger har RELIS presisert at humørendringer også er vanlig i løpet av menstruasjonssyklusen, og spesielt i den premenstruelle fase. Det er vanskelig å skille dette fra humørendringer og depresjon indusert av p-piller. Når det gjelder forskning på problemstillingen har RELIS tidligere pekt på metodologiske svakheter, så som viktigheten av å justere for konfunderende faktorer som kan være ulikt distribuert blant brukere og ikke-brukere av p-piller. Dette kan forklare de sprikende resultatene i tidligere studier. RELIS har ikke funnet vitenskapelig dokumentasjon som er egnet til å skille mellom ulike preparater innen gruppen p-piller når det gjelder forekomsten av humørsvingninger (2-4).

Oppdaterte søk gir ikke grunnlag for endrede konklusjoner i forhold til tidligere RELIS-utredninger.

Om man ønsker å utelukke p-pillene som årsak til pasientens nedstemthet/humørsvinginger synes det nærliggende å anbefale bytte til annen ikke-hormonell prevensjon (kondom, pessar), fremfor bytte til et annet p-pillemerke.

Referanser