Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3731, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 21.01.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fedmekirurgi og absorpsjon av zonisamid

Dato for henvendelse: 21.01.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3731, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne i 40-årene er aktuell for fedmekirurgi i form av enten gastrisk bypass eller gastrisk sleeve. Hun behandles for epilepsi med zonisamid (Zonegran) 100 mg + 200 mg med god anfallskontroll. Vil kirurgien kunne påvirke opptaket av zonisamid fra tarmen eller på annen måte innvirke på effekten av zonisamid?

SVAR: RELIS har også tidligere besvart spørsmål vedrørende effekten av bariatrisk kirurgi på legemiddelopptak (1).

Gastrisk bypass er en operasjonsmetode som medfører både restriksjon av magesekkens volum og en viss grad av malabsorpsjon ved at proksimale deler av tynntarmen "bypasses". I tillegg vil prosedyren medføre betydelig økt pH i magesekken (2, 3). Dette har potensial til å påvirke legemiddelopptaket. Legemidler som i utgangspunktet absorberes dårlig, legemidler med høy fettløselighet og legemidler som er gjenstand for enterohepatisk resirkulering har høyest potensial for redusert absorpsjon (1).

Gastrisk sleeve er en operasjonsmetode som hovedsakelig er restriktiv, det vil si at magesekkens volum innsnevres. Rene restriktive inngrep forventes i liten grad å påvirke absorpsjonen av legemidler (3).

Zonisamid er et nyere antiepileptisk legemiddel som hovedsakelig brukes som tilleggsbehandling til annen antiepileptisk behandling. Medikamentet absorberes nær fullstendig ved peroral dosering, og absorpsjonsgraden påvirkes lite av fødeinntak, selv om konsentrasjonstoppen i serum kan bli noe forsinket (4). Ved litteratursøk er det ikke funnet studier som har undersøkt farmakokinetikken til zonisamid hos fedmeopererte pasienter (5). Ut fra de teoretiske betraktningene ovenfor, er det liten grunn til å tro at opptaket av zonisamid påvirkes nevneverdig.

Serumkonsentrasjonsmålinger av zonisamid benyttes ofte som et hjelpemiddel i dosetitreringen av legemiddelet, og er tilgjengelig ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital. Det anbefales å få utført serumkonsentrasjonsmålinger før og etter operasjonen, slik at en eventuell endring i opptak kan justeres for med doseendringer. Det kan heller ikke utelukkes at ikke-farmakologiske endringer etter slik omfattende kirurgi kan påvirke pasientens epilepsisykdom, og den medikamentelle behandlingen må uansett titreres etter klinisk effekt.

Konklusjon
Absorpsjonen av zonisamid vil neppe påvirkes nevneverdig av fedmekirurgi. Den antiepileptiske behandlingen må uansett følges opp og justeres etter det kliniske bildet i etterkant av operasjonen. Serumkonsentrasjonsmålinger av zonisamid kan være et nyttig hjelpemiddel.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 3688, RELIS Midt. (www.relis.no/database)
  2. 2. Aasheim ET, Mala T et al. Kirurgisk behandling av sykelig fedme. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 38-42.
  3. 3. Padwal R, Brocks D et al. A systematic review of drug absorption following bariatric surgery and its theoretical implications. Obesity reviews 2010; 11: 41-50.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zonegran. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. juli 2010).
  5. 5. Medline-PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi (14. januar 2011).