Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3770, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.02.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Glutaminsyrehydroklorid ved graviditet

Dato for henvendelse: 22.02.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3770, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Pasient bruker glutaminsyrehydroklorid (Aciglumin NAF) 250 mg tabletter. Hun er nå blitt gravid og lurer på om hun fortsatt kan bruke det apotekproduserte legemidlet?

SVAR: I legemiddelkapittelet i Norsk elektronisk legehåndbok er glutaminsyre og saltsyre ved aklorhydri og hypoklorhydri med symptomer som dyspepsi og diaré vurdert til at de neppe har noen terapeutisk nytte utover placeboeffekt (1). I så måte er det nærliggende å anbefale seponering av legemiddelet dersom pasienten er bekymret for uheldig effekt på fosteret eller svangerskapet. På den annen side er glutamin en aminosyre og en endogen substans som kroppen normalt produserer i tilstrekkelig mengde selv, slik at det ikke er grunn til å tro at stoffet er teratogent (2). I Sverige har glutaminsyrehydroklorid markedsføringsstillatelse som Hypochylin. I Hypochylins godkjente svenske preparatomtale (SPC) er det angitt at det kan brukes i anbefalt dosering (300-900 mg før måltid) ved graviditet (3).

Konklusjon
Glutaminsyrehydroklorid kan brukes av gravide.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (sist revidert 29. april 2009).
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 3865, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. Läkemedelsverket (Sverige). Preparatomtale (SPC) Hypochylin. http://www.lakemedelsverket.se/ (Sist endret: 22. april 2009).