Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3782, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 07.03.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fedmekirurgi og absorpsjon av kvetiapin.

Dato for henvendelse: 07.03.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3782, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En kvinne som nylig har gjennomgått fedmekirurgi i form av gastrisk bypass eller gastrisk sleeve behandles med kvetiapin (Seroquel ®). Kan fedmekirurgi påvirke opptaket av kvetiapin fra tarmen?

SVAR: RELIS har tidligere besvart spørsmål vedrørende effekten av bariatrisk kirurgi på legemiddelopptak (1,2).

Gastrisk bypass er en operasjonsmetode som medfører både restriksjon av magesekkens volum og en viss grad av malabsorpsjon ved at proksimale deler av tynntarmen ”bypasses”. I tillegg vil prosedyren medføre betydelig økt pH i magesekken. Dette kan i sum påvirke legemiddelopptak. Legemidler som i utgangspunktet absorberes dårlig, legemidler med høy fettløselighet og legemidler som er gjenstand for enterohepatisk resirkulering er mest utsatt for mulig redusert absorpsjon (1).

Ved gastrisk sleeve blir magesekkens volum innsnevret. Ved rene restriktive inngrep forventes i liten grad påvirkning av absorpsjonen av legemidler (1).

Kvetiapin absorberes godt, og biotilgjengeligheten av kvetiapin i ordinær formulering påvirkes ikke av samtidig matinntak, men ved depotformuleringer har samtidig inntak av fettrike måltid en minimal effekt (3,4). Ved litteratursøk (5) er det ikke funnet publikasjoner som har undersøkt farmakokinetikken til kvetiapin hos fedmeopererte pasienter, men ut fra de teoretiske betraktningene ovenfor er det liten grunn til å tro at opptaket av kvetiapin i påvirkes vesentlig av fedmekirurgi. Serumkonsentrasjonsmålinger av kvetiapin kan muligens ha en viss nytteverdi, og kan vurderes.

Konklusjon
Det er lite sannsynlig at absorpsjonen av kvetiapin vil påvirkes etter fedmekirurgi, og den antipsykotiske behandlingen må uansett justeres etter klinisk respons.

Referanser
  1. 1. RELIS Database 2011; spm. nr. 3731, RELIS Midt. (www.relis.no/database).
  2. 2. RELIS Database 2010; spm. nr. 3688, RELIS Midt. (www.relis.no/database).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 2. mars 2010).
  4. 4. Klasco RK (Ed): Quetiapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (2.mars 2011).
  5. 5. Medline-PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi (1. mars 2011).