Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3819, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 08.04.2011

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalisylsyre og dipyridamol ved transitorisk iskemisk anfall (TIA)

Dato for henvendelse: 08.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3819, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En tidligere frisk pasient i femtiårene ble satt på simvastatin og acetylsalisylsyre (Albyl-E) etter en hendelse tolket som et lett transitorisk iskemisk anfall (TIA). En annen lege på sykehuset skiftet til kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre+dipyridamol (Asasantin Retard) en tablett to ganger daglig. Pasienten har fått en del bivirkninger i form av hodepine, svimmelhet og dyspepsi, og fastlegen har derfor seponert kombinasjonspreparatet med acetylsalisylsyre+dipyridamol og startet med acetylsalisylsyre (Albyl-E) igjen. Har RELIS noen kommentar til dette? Hvordan vurderes den absolutte risikoreduksjonen for nye TIA ved bruk av kombinasjonspreparatet sammenlignet med acetylsalisylsyre?

SVAR: RELIS har relativt nylig omtalt kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre (ASA) og dipyridamol som sekundærprofylakse ved hjerneslag (1). Her vises blant annet til nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2):

 • Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA uten en kardial årsak som gir indikasjon for antikoagulasjonsbehandling, bør få platehemmende behandling.
 • Kombinasjonsbehandling med ASA og dipyridamol eller monoterapi med klopidogrel anbefales som likeverdige førstevalg ved platehemmende behandling i sekundærforebygging etter hjerneinfarkt og TIA.
 • Dersom kombinasjonsbehandlingen ASA og dipyridamol velges, så anbefales ASA 75 mg x1 og dipyridamol 200 mg x2 i slow-release formulering eller kombinasjonstablett med ASA 25 mg og dipyridamol 200 mg x2 i slow release formulering. Dersom klopidogrel velges, så anbefales 75 mg x1.
 • Klopidogrel 75 mg anbefales ved intoleranse for ASA og/eller dipyridamol.
 • ASA 75 mg som monoterapi anbefales ved intoleranse for eller bivirkninger av både klopidogrel og dipyridamol.
I referanse 1 vises til en produsentfinansiert studie hvor acetylsalisylsyre/dipyridamol kombinasjonsbehandling reduserte risikoen for slag med 23,1 % sammenlignet med ASA 50 mg/dag som monoterapi. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er relativ risikoreduksjon. Den absolutte risikoreduksjonen over 24 måneder kan på det aktuelle materialet beregnes til om lag 2% (3).

I en Cochranerapport fra 2007 fant man ikke bevis for at kombinasjon av dipyridamol og ASA hadde noen effekt i forhold til død av vaskulær årsak, sammenlignet med ASA alene, men man fant en signifikant reduksjon i vaskulære hendelser. Relativ risiko beregnet til 0,87 [0,79-0,96] (4).

Konklusjon
I følge gjeldende nasjonale faglige retningslinjer bør førstevalg for pasienter med TIA være enten kombinasjonsbehandling med ASA+dipyridamol eller monoterapi klopidogrel. ASA som monoterapi anbefales ved intoleranse for, eller bivirkninger av, både klopidogrel og dipyridamol. Den absolutte risikoreduksjonen for nye TIA ved bruk av kombinasjonspreparatet sammenlignet med acetylsalisylsyre monoterapi kan basert på tall fra European Stroke Prevention Study 2 (ESPS2-studien) beregnes til om lag 2%.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 2315, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
 2. 2. Helsedirektoratet. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag - IS1688. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner (Utgitt: april 2010)
 3. 3. Diener HC, Cunha L et al. European Stroke Prevention Study. 2. Dipyridamole and acetylsalicylic acid in the secondary prevention of stroke. J Neurol Sci 1996; 143(1-2): 1-13.
 4. 4. De Schryver ELLM, Algra A et al. Dipyridamole for preventing stroke and other vascular events in patientswith vascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD001820. DOI: 10.1002/14651858.CD001820.pub3.