Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3867, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.06.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Fedmekirurgi og effekt av antibiotika

Dato for henvendelse: 03.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3867, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En ung kvinne som har gjennomgått fedmekirurgi med gastrisk bypass, er forsøkt behandlet for tanninfeksjon med fire typer antibiotika: fenoksymetylpenicillin, metronidazol, amoksicillin og erytromycin. Noen av kurene er også gjentatt flere ganger, men tanninfeksjonen har blusset opp igjen to dager etter hver kur. Kan den utilstrekkelige effekten skyldes redusert absorpsjon på grunn av det kirurgiske inngrepet?

SVAR: Gastrisk bypass er en operasjonsmetode som medfører både restriksjon av magesekkens volum og en viss grad av malabsorpsjon ved at proksimale deler av tynntarmen "bypasses". I tillegg vil prosedyren medføre betydelig økt pH i magesekken (1, 2). Dette har stort potensial til å påvirke legemiddelopptaket. Legemidler som i utgangspunktet absorberes dårlig, legemidler med høy fettløselighet og legemidler som er gjenstand for enterohepatisk resirkulering er mest utsatt for redusert absorpsjon (2).

En studie med 7 pasienter undersøkte farmakokinetikken til erytromycin 250 mg gitt peroralt før og etter at pasientene gjennomgikk fedmekirurgiske inngrep - seks pasienter fikk utført gastroplastikker, altså ren restriksjon av magesekkens volum, mens en pasient fikk utført gastrisk bypass. Etter kirurgi ble det observert lavere maksimal konsentrasjon og lengre tid til maksimal konsentrasjon sammenlignet med før inngrepet. Arealet under tids-konsentrasjons-kurven (AUC), som er et godt mål på den totale legemiddeleksponeringen, ble redusert med gjennomsnittlig 41 prosent, men varierte betydelig fra pasient til pasient (3). En kasusrapport beskriver terapisvikt av både amoksicillin og nitrofurantoin ved urinveisinfeksjon hos en gravid kvinne som tidligere var operert med gastrisk bypass - til tross for at bakteriekulturer viste oppvekst av E. Coli som i utgangspunktet var sensitive for begge de to midlene (4). En studie av fenoksymetylpenicillin før og etter jejunoileal bypass (en operasjonsmetode som ikke lenger brukes) viste betydelig økt biotilgjengelighet etter fedmekirurgien. Dette kan muligens bero på postoperativ økning i magesekkens pH, da penicillin er ustabilt i surt miljø. Redusert nedbryting i tarmveggen postoperativt kan også spille en rolle (5). Det foreligger ikke eksperimentelle data for metronidazol.

Det er mange andre mulige årsaker til terapisvikt av antibiotika - for eksempel manglende eller uregelmessig medikamentinntak, for tidlig avslutning av antibiotikakurene, nedsatt følsomhet hos mikroben eller utilstrekkelig fordeling til enkelte kroppsvev slik at konsentrasjonen av antibiotika ved infeksjonens fokus blir for liten. Ved tanninfeksjoner kan det oppstå abscessdannelse, noe som kan redusere effekten av systemiske antibiotika og nødvendiggjøre kirurgisk tømming av abscessen. Ved terapisvikt er det derfor viktig med en grundig klinisk vurdering.

Konklusjon
Gastrisk bypass er et inngrep som generelt har stort potensial for å påvirke legemiddelopptaket. Det foreligger dokumentasjon som tyder på redusert opptak av erytromycin og amoksicillin etter gastrisk bypass. Det kan ikke utelukkes at redusert absorpsjon kan være en del av forklaringen på pasientens terapisvikt av antibiotika, men en rekke andre forhold kan også medvirke. Det anbefales å henvise pasienten til behandlende lege/tannlege for vurdering av årsaken til terapisvikten og videre håndtering av denne.

Referanser
  1. 1. Aasheim ET, Mala T et al. Kirurgisk behandling av sykelig fedme. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 38-42.
  2. 2. Padwal R, Brocks D et al. A systematic review of drug absorption following bariatric surgery and its theoretical implications. Obesity reviews 2010; 11: 41-50.
  3. 3. Prince RA, Pincheira JC et al. Influence of bariatric surgery on erythromycin absorption. J Clin Pharmacol 1984; 24: 523-7.
  4. 4. Magee SR, Shih G et al. Malabsorption of oral antibiotics in pregnancy after gastric bypass surgery. J Am Board Fam Med 2007; 20: 310-3.
  5. 5. Terry SI, Gould JC et al. Absorption of penicillin and paracetamol after small intestinal bypass surgery. Eur J Clin Pharmacol 1982; 23: 245-8.