Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3927, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.08.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hypomagnesemi og leggkramper

Dato for henvendelse: 16.08.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3927, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Kan hypomagnesemi ved bruk av protonpumpehemmere gi leggkramper? Vil eventuelt magnesiumtilskudd hjelpe?

SVAR: Hypomagnesemi og leggkramper
Leggkramper er som oftest idiopatiske, men kan også skyldes elektrolyttforandringer, som hypomagnesemi. Sammenhengen mellom hypomagnesemi og leggkramper er imidlertid mangelfullt studert. I en svensk studie publisert i 1995 fant man at magnesiumnivåene lå i underkant av nedre referansegrense (0,71 - 0,94 mmol/L) hos 73 kvinner med svangerskapsrelaterte leggkramper, men tilsvarende nivå er også rapportert for friske asymptomatiske gravide. I den svenske studien, som var dobbeltblindet og placebo-kontrollert, fant man god effekt av magnesiumtilskudd på krampefrekvensen, men også i placebogruppen fant man en markant forbedring etter intervensjon (1). At svangerskapet stadig er i utviking og en "regression to the mean"-effekt kan ha bidratt til dette resulatet. Behandling av leggkramper med magnesium har likevel en viss utbredelse, men det presiseres i blant annet UptoDate at slik behandling bør begrenses til svangerskapsrelaterte leggkramper (2).

Hypomagnesemi og protonpumpehemmere
Som RELIS nylig har omtalt er hypomagnesemi en sjeldent forekommende bivirkning av protonpumpehemmere. Felles for de rapporterte tilfellene er et sykdomsforløp som innbefatter opptil flere sykehusinnleggelser og tilbakevendende symptomer inntil det mistenkte legemidlet seponeres. Problemstillingen er derfor spesielt viktig å være klar over for leger som utreder pasienter som står på protonpumpehemmere og har symptomer på hypomagnesemi (3). Leggkramper eller muskelkramper generelt er forøvrig ikke beskrevet som en kjent bivirkning av protonpumpehemmerene, men omtales som en del av symptombildet i flere av bivirkningskasuistikkene omtalt i referanse 3.

Leggkramper og magnesiumtilskudd
RELIS har flere ganger tidligere omtalt bruk av magnesiumtilskudd ved leggkramper, og konkludert med at det ikke finnes overbevisende dokumentasjon for at magnesium er effektiv behandling av idiopatiske leggkramper. Dersom krampene skyldes vitamin eller elektrolyttmangel, kan tilskudd sannsynligvis gi bedring av symptomene. Det er også viktig å være klar over at flere legemidler kan gi leggkramper (4, 5). Norsk elektronisk legehåndbok angir at peroral magnesiumbehandling kan forsøkes, men at det synes å mangle dokumentasjon for effekt: flere små studier er gjennomført uten å påvise bedre effekt enn placebo (6).

Konklusjon
I flere av de rapporterte kasuistikkene som omhandler hypomagnesemi under behandling med protonpumpehemmere oppgis muskelkramper som en del av symptombildet. Legg- eller muskelkramper er imidlertid ikke oppgitt som kjente bivirkninger av protonpumpehemmerne i de godkjente norske preparatomtalene (SPC). Siden hypomagnesemi forekommer sjelden under behandling med protonpumpehemmere, vil leggkramper uten andre symptomer på hypomagnesemi i utgangspunktet tolkes som en idiopatisk tilstand hvor det generelt mangler overbevisende dokumentasjon for effekten av medikamentell behandling - inkludert magnesiumtilskudd.

Referanser
  1. 1. Dahle LO, Berg G et al. The effect of oral magnesium substitution on pregnancy-induced leg cramps. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 175-80.
  2. 2. Sheon RP. Nocturnal leg cramps. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 15. juni 2011).
  3. 3. Aa E. Hypomagnesemi ved bruk av protonpumpehemmere. http://www.relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2011/Hypomagnesemi_ved_bruk_av_protonpumpehemmere (Publisert: 3. august 2011)
  4. 4. RELIS database 2011; spm.nr. 2467, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. RELIS database 2010; spm.nr. 4411, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. Leggkramper. http://www.legehandboka.no/ (Sist revidert: 26. februar 2010).