Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 3941, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 31.08.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hvilke preparatgrupper må man unngå ved retinitis pigmentosa?

Dato for henvendelse: 31.08.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 3941, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller kjenner til at sildenafil (Viagra) og liknende preparater må unngås ved retinitis pigmentosa. Det aktuelle denne gangen er at det er behov for å starte med et statin som ledd i forebygging av hjerte-/karsykdom. Pasienten bruker allerede kandesartan (Atacand) som blodtrykksenkende medisin.

SVAR: Kjent medfødt degenerativ retinasykdom, som retinitis pigmentosa, er nevnt under kontraindikasjoner eller forsiktighetsregler for fosfodiesterasehemmerene (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Dette er begrunnet med at et mindretall av disse pasientene har genetisk betinget forstyrrelse av netthinnens fosfodiesterase (1).

I et oppslagsverk om legemiddelinduserte øyebivirkninger angis det at teoretisk kan pasienter med retinitis pigmentosa eller genetisk forstyrrelse i retinal fosfodiesterase ha større risiko for øyebivirkninger ved bruk av fosfodiesterasehemmere. Øyeblødninger, okulomotorius parese og iskemisk optikusnevropati er rapportert, men forfatterne mener at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom legemiddel og bivirkning i disse tilfellene (2).

RELIS har etter spesifikke søk i medisinske litteraturdatabaser (EMbase/Medline) og relevant litteratur ikke funnet beskrevet behov for spesiell forsiktighet ved bruk av statiner hos pasienter med retinitis pigmentosa. RELIS har ved generelle søk heller ikke funnet beskrevet andre legemidler, utover fosfodiesterasehemmerene, hvor det anbefales spesiell forsiktighet hos pasienter med retinitis pigmentosa. På generelt grunnlag bør man likevel vurdere indikasjonen for alle legemidler med kjent risiko for øyebivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Viagra. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 1. juni 2010).
  2. 2. Fraunfelder FT, Fraunfelder FW. Drug-induced ocular side effects 2001; 5th ed.: 367-8.