Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 4007, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 24.10.2011

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan vasopressin gis i perifer vene?

Dato for henvendelse: 24.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 4007, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Vasopressin skal gis ved noradrenalinresistent septisk sjokk på intensivavdelingen. 1 ml av preparatet Pitressin 20E/ml blandes med 19 ml NaCl 9 mg/ml og gis med en hastighet på 0,6 - 2,4 E/time. Skal det gis i en sentral vene eller kan det også gis i perifer vene? Bakgrunnen for spørsmålet er at preparatet for godkjent indikasjon brukes subkutant og intramuskulært, samtidig som flere kilder angir risiko for nekrose og gangren ved ekstravasasjon.

SVAR: I LexiComp angis at administrasjon gjennom sentralt kateter er anbefalt, formodentlig på grunn av risiko for nekrose og gangren ved ekstravasasjon (1).

Kahn og medarbeidere rapporterer i en artikkel fra 2002 om alvorlig hudnekrose etter ekstravasasjon av lavdose vasopressin (2,4 E/time) gitt via perifer vene for septisk sjokk, og konkluderer med at perifer administrasjon av vasopressin bør frarådes på grunn av risikoen for slike komplikasjoner. I artikkelen forklares at perifer administrasjon tidligere har vært foretrukket på grunn av risikoen for myokardiskemi ved administrasjon i sentral vene. Myokardiskemi angis imidlertid bare å være rapportert hos pasienter som har fått høydose vasopressin ved akutt blødning fra øsofagusvaricer, hvor vanlig doseintervall er 0,2 - 0,4 E/min (12 - 24 E/time), men hvor doser opp mot 1,5 E/min (90 E/time) ikke er uvanlig (2).

Vasopressin kan likevel gis subkutant til hemodynamisk stabile pasienter, for eksempel ved diabetes insipidus, uten risiko for nekrose og gangren. Dette skyldes trolig at vasopressin er en lite effektiv pressor hos normotensive pasienter. At kontaktflaten og kontakttiden også er begrenset ved subkutan administrasjon av konsentrert vasopressin kan også være en del av forklaringen (2).

Konklusjon
På grunn av risiko for hudnekrose og gangren ved ektravasasjon bør vasopressin administreres via sentral vene ved septisk sjokk. Hos hemodynamisk stabile pasienter, for eksempel ved diabetes insipidus, kan vasopressin likevel gis subkutant uten risiko for nekrose og gangren, trolig fordi vasopressin er en lite effektiv pressor hos normotensive pasienter.

Referanser
  1. 1. Lexi-drugs in Lexicomp. Vasopressin. http://www.helsebiblioteket.no/ (sist oppdatert 17. oktober 2011).
  2. 2. Kahn JM, Kress JP et al. Skin necrosis after extravasation of low-dose vasopressin administered for septic shock. Crit Care Med 2002; 30(8): 1899-901.